DutchVideo 2019

Waarzeggers en mediums, hoe ziet uw toekomst eruit?

Vandaag de dag willen velen wel weten over de toekomst en wat hen te wachten staat. Maar de Heer, Yeshua HaMashiach, openbaart u vandaag via Zijn aangewezen en geliefde Profeet, Benjamin Cousijnsen, óók de toekomst, dat wat u allen te wachten staat, als u zich niet bekeert, beste mediums, waarzeggers, en wie zich inlaat met waarzeggerij en toverij! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 10 september 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 10 september 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, velen willen wel weten over de toekomst, wat hen te wachten staat,
en reageren op een medium via de radio en krant en TV reclame, waar vele waarzeggers klaarstaan om velen de toekomst te voorspellen. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods, en breng aan alle beste mediums, waarzeggers, en wie zich inlaat met hen, met hun werken, óók de toekomst, dat wat u allen te wachten staat, als u zich niet bekeert!

Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de Here, uw God.
En vers 26  Gij zult niets met het bloed eten; gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen.
Leviticus 20, vers 6 tot en met 8  En iemand, die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen – tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht keren en hem “of haar” uit het midden van zijn “of haar” volk uitroeien. Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de Here, uw God. Zo zult gij mijn inzettingen nauwgezet in acht nemen; Ik ben de Here, die u heilig.
En vers 27  Wanneer een man of een vrouw door zich de geest van een dode laat spreken of een waarzeggende geest bezit, zullen zij zeker ter dood gebracht worden; stenigen zal men hen, hun bloedschuld is op hen.

Deuteronomium 11, vers 26  Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor.
En Deuteronomium 18, vers 10 tot en met 13  Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Here, uw God, hen voor u weg. Gij zult onberispelijk staan tegenover de Here, uw God.

Jesaja 8, vers 19 en 20  En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen – zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen? Ga dan alleen af op dit onderricht, op mijn getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.
En vers 22  En men zal naar de aarde schouwen, en zie, benauwdheid en duisternis, beangstigende donkerheid, en in duisternis is men verstoten.

Micha 5, vers 11  Ook zal Ik de toverijen uit uw hand uitroeien, en gij zult geen waarzeggers meer hebben.
En vers 14  En Ik zal in toorn en gramschap wraak oefenen over de volkeren die geen gehoor gegeven hebben.

Zacharia 10, vers 2  Want de afgodsbeelden spreken bedrog, de waarzeggers schouwen leugen, bedrieglijke dromen spreken zij, nietswaardige troost bieden zij. Daarom trekken zij voort als een kudde die in nood is, omdat zij geen herder heeft.

Ezechiël 13, vers 23  Daarom zult gij niet langer bedrieglijke dingen schouwen en waarzeggerij plegen; Ik zal mijn volk uit uw hand redden. En gij zult weten, dat Ik de Here ben.
En Ezechiël 12, vers 24 tot en met 26  Want er zal geen bedrieglijk gezicht noch verleidende waarzeggerij meer zijn onder het huis Israëls. Ik, de Here, zal het woord spreken, dat Ik spreken zal, en het zal in vervulling gaan; niet langer zal het worden uitgesteld. Want in uw dagen, weerspannig geslacht, zal Ik een woord spreken en Ik zal het ten uitvoer brengen ook, luidt het woord van de Here Here. Het woord des Heren kwam tot mij.

En Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Voorwaar, waarzeggers en tovenaars, uw loon en toekomst staat vast:
de eeuwige hel! Als u dan toch zo goed de toekomst voorspelde, zou u dit ook duidelijk moeten zien, wat u te wachten staat en allen die zich richten op waarzeggerij en toverij!

Ezechiël 13, vers 6  Bedrieglijke dingen en leugenachtige waarzeggerij hebben zij geschouwd, die zeggen: zo luidt het woord des Heren – terwijl de Here hen niet gezonden heeft; en dan wachten zij nog op de vervulling van het woord!

Voorwaar, stop met de werken van satan, of u gaat eraan!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens hebben.

Voorwaar!
Vraag Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God, om vergeving onder berouw, dat u zich zó hebt laten gebruiken door satan, en velen hebt misleid.

Johannes 15, vers 25  Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat.

Wederom zeg ik u, Bekeer u en red uw ziel, of u wordt waarlijk in de hel geworpen!
Aan u de keus en komende toekomst! Hemel of hel!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com