DutchVideo 2016

Waarschuwing voor occulte praktijken op scholen!

Op vele scholen wordt er tegenwoordig standaard gebruikgemaakt van occulte, magische, pedagogische New Age!

Gepubliceerd op 11 aug 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

children playing witches in school

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 10 augustus 2016 bracht de engel des Heren woord voor woord deze waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enige Zoon van God.

Voorwaar, speel geen Pokemon! 

Deuteronomium 18, vers 9 tot en met 14  Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de Here, uw God, u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Here, uw God, hen voor u weg. Gij zult onberispelijk staan tegenover de Here, uw God; want deze volken, die gij verdrijven zult, luisteren naar wichelaars en waarzeggers, maar u heeft de Here, uw God, dit niet toegelaten.

Voorwaar!
Laat u ook niet in met een paragnost, die de toekomst kan openbaren, omdat men dan een gruwel is in Gods ogen, ook al zijn ze zogenaamde erkende waarzeggers.

En 2 Thessalonicenzen 2, vers 9 en 10  Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.

En Efeziërs 6, vers 11 en 12  Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Voorwaar, lees de Bijbel eens.
Is God duidelijk of niet?

Leviticus 19, vers 26  Gij zult niets met het bloed eten; gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen.
Vers 28  Gij zult geen insnijding voor een dode in uw lichaam maken en geen tekens in uw huid laten prikken: Ik ben de Here.
En vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de Here, uw God.
En Leviticus 20, vers 6 en 7  En iemand, die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen – tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de Here, uw God.
En vers 27  Wanneer een man of een vrouw door zich de geest van een dode laat spreken of een waarzeggende geest bezit, zullen zij zeker ter dood gebracht worden; stenigen zal men hen, hun bloedschuld is op hen.

Voorwaar, speel geen enkel spelletje met de duivel!
Want hij speelt vals!

1 Kronieken 10, vers 13 en 14  Zo stierf Saul, omdat hij de Here ontrouw geweest was, omdat hij het woord des Heren niet in acht had genomen, ja, zelfs de geest van een dode ondervraagd en geraadpleegd had, en niet de Here had geraadpleegd. Daarom doodde Hij hem en deed het koningschap overgaan op David, de zoon van Isaï.

En Jesaja 8, vers 19  En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen – zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen?
En Jesaja 29, vers 4  Dan zult gij diep uit de grond spreken en uw woord zal uit het stof gedempt opklinken; als van de geest van een dode zal uw stem uit de grond komen en uw woord zal uit het stof piepen.

Voorwaar, diverse scholen beïnvloeden de kinderen met het occulte, zoals:
door middel van glaasje draaien, en kinderboeken zoals sprookjes, en brengen sommigen in hypnose en trance. En standaard wordt er gebruikgemaakt van pedagogische New Age en magie! Op veel scholen zijn de gevallen engelen sterk aanwezig, om de kinderen over te nemen!

Exodus 20, vers 5  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten.

En Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Voorwaar, bid voor uw kinderen! 

Openbaring 22, vers 12  Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

Mijn naam is Flitsung en ben een bode engel Gods.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com