DutchVideo 2018

Waarschuwing voor de bezoekers uit de ruimte, de aliens, en hun technologie

Dit is geen sciencefiction, maar werkelijkheid! Sommigen vinden Ufologie best interessant, en Star Wars en Star Trek, en alles wat ermee te maken heeft. Toch zit de geestelijke wereld, de satan, de sluwe slang met zijn duivelse schepselen erachter. Laat u niet beïnvloeden door de satan! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 25 sept 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Op 25 september 2018 bracht de bode engel van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar!
Sommigen geloven niet dat de bezoekers uit de ruimte, de gevallen engelen van de duivel, superieure demonische schepselen zijn, die een hoger ontwikkelingsstadium hebben dan de mensen, en ook nog technologisch veel verder zijn. Voorwaar, sommigen vinden Ufologie best interessant, en Star Wars en Star Trek, en alles wat ermee te maken heeft. Toch zit de geestelijke wereld, de satan, erachter, de sluwe slang met zijn duivelse schepselen. Voorwaar, mijn naam is Michaël, een bode engel Gods.

Luister ook naar de andere boodschappen, zoals: ‘Deel 1 en 2 Openbaring Gods: Aliens zijn gevallen engelen’.
Voorwaar, alles wat Profeet Benjamin Cousijnsen heeft gedeeld, is 100% waar. Wie Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft aangenomen, mag er zeker van zijn dat voor hem en haar, in Gods opdracht, de engelen er op uit worden gestuurd, om voor u te strijden. En het gaat er dagelijks hard aan toe om u te behouden! Toch is het ook zeer belangrijk, dat elk kind van God ook zijn of haar relatie onderhoudt met God, en zijn of haar wapenrusting van God oppakt en de wapenen aandoet!

Voorwaar, satans aanvallen worden gestopt, doordat men ook zelf als kind van God actie onderneemt.
U moet niet bang zijn om de satan aan te vallen! Satan wordt snel uitgespeeld, wanneer u op God vertrouwt, en op Zijn kracht en overwinning. Dit is geen sciencefiction, maar werkelijkheid!

Voorwaar, denk niet negatief, zoals bijvoorbeeld: ‘Ik ben geen warrior’, of ‘Ik kan niet strijden’, enzovoorts.
Laat u niet beïnvloeden door de satan!

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

En Mattheüs 6, vers 22  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn.
En Mattheüs 5, vers 8  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.

En Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken?

En Efeziërs 4, vers 17  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken.
En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken.

En Filippenzen 2, vers 12 en 13  Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.

En Kolossenzen 3, vers 1 en 2  Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Voorwaar, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bent u meer dan overwinnaar. Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com