DutchVideo 2016

Waarschuwing tegen de Pokemon demon!

De geest van Pokemon probeert chaos en gekte te veroorzaken, en velen gaan op zoek met hun mobieltje naar de virtuele demonen. Satan wil zijn aandacht! Maar gij geheel anders!

Gepubliceerd op 19 juli 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Pokemon exposed - evil confirmed

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Dit is een waarschuwende boodschap van God, woord voor woord overgeleverd door de engel Gods aan Profeet Benjamin Cousijnsen, op 18 juli 2016.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, kadosh, heilig is de Schepper van al wat leeft!
Geen duisternis en macht en kracht van satan kan tegen Zijn kracht op. Breek met het occulte, met de sterke aantrekkingskracht van Pokemon! U gaat zich afvragen, waarom uw kind u bedreigt en vervloekt, en bezweringen uitspreekt, via de kaarten hoofdpijn ontvangt, die door satan wordt uitgestraald. Sommige kinderen worden overgenomen door deze occulte symbolen, en geloven dat men veel kracht heeft. En hoe meer verzamelde kaarten, met bezweringen en oproepen van geesten, hoe meer monsters, demonen, men heeft!

Voorwaar, luister ook naar de boodschap van 29 oktober 2013, met de titel:
‘Speelt uw kind met ‘goed’ speelgoed?’ Voorwaar, u bent verantwoordelijk voor uw kind, of u Christen bent of niet.

De geest van Pokemon probeert chaos en gekte te veroorzaken.
En velen gaan op zoek met hun mobieltje naar de virtuele demonen!

Exodus 20, vers 5 en 6  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.
En Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert behalve aan de Here alleen, zal met de ban geslagen worden.
En Exodus 23, vers 24 en 25  Gij zult u niet nederbuigen voor hun goden noch hen dienen en gij zult niet doen naar hun werken, maar gij zult ze volkomen vernielen en hun gewijde stenen zult gij geheel verbrijzelen. Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.

En Leviticus 18, vers 27  Want al deze gruwelen deden de lieden van het land, die vóór u waren, zodat het land onrein werd.
En Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de Here, uw God.

Voorwaar, satan wil zijn aandacht.
Maar gij geheel anders! Zoekt het Koninkrijk van God, voordat het te laat is.

Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28  Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de Here, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, indien gij naar de geboden van de Here, uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, alleen in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u eeuwig leven, als u uw relatie onderhoudt.
Voorwaar, mijn naam is Jerilach en ben een bode engel Gods.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com