DutchVideo 2019

Waarschuwing Gods: Heb geen deel aan haar boze werken!

Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, in deze boodschap tot u. Als er iemand bij u komt, die deze leer niet uitdraagt, ontvang haar dan niet in uw huis en groet haar niet, want wie zo iemand welkom heet is medeplichtig aan haar kwalijke praktijken. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 22 jan 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 22 januari 2019 bracht de bode engel de volgende waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, Heilige, almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods.

Mattheüs 22, vers 18  Doch Jezus doorzag hun valsheid en zeide: Wat verzoekt gij Mij, huichelaars?
En vers 35 tot en met 40  En één van hen, een wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de Profeten.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Judas, vers 17 tot en met 21  Gij echter, geliefden, herinnert u de woorden, die vóór dezen gesproken zijn door de apostelen van onze Here Jezus Christus, dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven.

En Openbaring 13, vers 6  En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen.

Voorwaar, zo staat geschreven in 1 Johannes 4, vers 16 vanaf: God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem “of haar”.
1 Johannes 4, vers 19  Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, verder tot u: 

1 Johannes 4, vers 20 en 21  Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben. En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn “of haar” broeder “of zuster” liefhebben.
1 Johannes 5, vers 2 tot en met 4  Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.
En vers 10  Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon.

Voorwaar, als het getuigenis van God in u is, en Zijn liefde, dan kent u God, en laat u het blijken! 

1 Johannes 4, vers 8  Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

En als u dus uw broeder en zuster haat en pijn wil doen, zoals Connie op Facebook onder andere, dan kent u het getuigenis van God niet, want God is liefde.
Maar wie in Zijn liefde blijft, die laat het blijken door haar of zijn vruchten!

1 Johannes 5, vers 18 tot en met 20  Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem “of haar”, en de boze heeft geen vat op hem “en haar”. Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.

En 2 Johannes, vers 9 tot en met 11  Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem “of haar” niet in uw huis en heet hem “of haar” niet welkom. Want wie hem “of haar” welkom heet, heeft deel aan zijn “of haar” boze werken.

Dit telt dus ook voor u, als u een persoon in huis neemt, die vol haat en misleiding zit!
Want dan zult u deel hebben aan haar of zijn boze werken!

3 Johannes, vers 2  Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat.

Voorwaar, wie een geestelijk oor heeft, die hore wat de Heilige Geest tot u gesproken heeft in uw oren en ziel.
Want de Grote Dag Gods komt dichterbij! Voorwaar,

Openbaring 22, vers 13 en 14  Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com