DutchVideo 2018

Waarom sommige mensen werkelijk dieren na-apen

Er zijn er die ervoor kiezen om als een wild dier te leven, of om niet als beeld van God te zijn. En er zijn ook mensen die een Profeet of Profetes willen na-apen. Kies ervoor om geen na-aper, maar echt te zijn! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 9 nov 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Op 9 november 2018 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Voorwaar, helaas zijn er ook velen, die niet als beeld van God willen zijn. 

Genesis 1, vers 25  En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

Voorwaar, en zo zijn er mensen, die ervoor kiezen om als een wild dier te leven. 

Psalm 73, vers 21 en 22  Toen mijn hart verbitterd was, en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik een grote dwaas en zonder verstand, ik was een redeloos dier bij U.

Voorwaar, sommigen apen werkelijk dieren na!
Na-apen is doen wat een dier, of iemand anders, doet. En het kan ook te maken hebben met het volgende:

1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 6  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid.

Het kenmerk van satan is na-apen! 

2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.

De grootste imitator is satan.
Zo zijn er ook, die een Profeet of Profetes willen na-apen, en die dan het hoofd bewegen en dezelfde houding aannemen en dergelijke, en een tallit dragen en een soort rollenspel spelen, en zich anders voordoen. Sommigen zijn als mens nog erger dan apen en overige dieren! Voorwaar,

Romeinen 13, vers 1 en 2  Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen.
Vers 12 tot en met 14  De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts! Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd! Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt.
En Romeinen 14, vers 1  Aanvaardt de zwakke in het geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen.

Voorwaar, kies ervoor om geen na-aper te zijn van satan, maar streef om een mens te zijn!
Naar Gods beeld schiep Hij u!

1 Petrus 1, vers 6 tot en met 10  Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de Profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben.

Voorwaar, wees echt voor de Heer!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com