DutchVideo 2023

Waarom slaat gij Mij?

En al de profeten, van Samuël af en vervolgens, zovelen er hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen.

Gepubliceerd op 5 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 4 januari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt de Here, de kadosh, heilige Koning der koningen tot u:

Johannes 15, vers 22 Indien Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde hebben, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde.
En Johannes 18, vers 23 “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” antwoordde hem “of haar”: Indien Ik verkeerd gesproken heb, geef aan wat verkeerd was, maar indien het goed was, waarom slaat gij Mij?
En Handelingen 3, vers 18 Maar (even)zo “nu” heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle “kadosh, heilige, en trouwe” profeten “Gods” tevoren geboodschapt had…stop tot zover.
En vers 22 tot en met 24 Mozes toch heeft “aan u ook” gezegd “dat”: De Here God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders “en zusters”, gelijk mij: naar hem zult gij horen in alles wat hij “evenzo Mijn profetes namens Mij” tot u spreken zal; “voorwaar,” en het zal geschieden, dat alle ziel, die naar deze profeet “of profetes” niet hoort “wat Ik de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus gesproken heb over hen die ongehoorzaam zijn” uit het volk zal worden uitgeroeid. En al de profeten, van Samuël af en vervolgens, zovelen er hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd.

Voorwaar, wie een profeet of profetes Gods veroordeelt, veroordeelt God.
Waarom slaat gij Mij?

En Handelingen 3, vers 26 God heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te zegenen, door een ieder uwer af te brengen van zijn “of haar” boosheden.

Romeinen 10, vers 17 Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.

Voorwaar, mijn naam is Michaël, en ben een bode engel Gods.

2 Petrus 2, vers 21 Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is.
En 2 Petrus 3, vers 1 tot en met 3 lees vanaf: In beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken, die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod uwer apostelen van de Here en Heiland. Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen.

En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!
En vers 11 tot en met 16 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.
En vers 19 tot en met 21 En indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ten slot, zegt de Here: Wie niet wil horen, gaat verloren.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com