DutchVideo 2020

Waarom is Jezus naar de Aarde gekomen?

God geeft om u, en wil dat u behouden wordt. Daarvoor kwam Hij naar de Aarde, met dit doel!

Gepubliceerd op 10 juni 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 10 juni 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Voorwaar, sommigen denken: “Alweer een terechtwijzende boodschap van God? Houd dat dan nooit op over de zonde?”
Nee, geliefden des Heren, want God geeft om u, en wil dat u behouden wordt. Daarvoor kwam Hij naar de Aarde, met dit doel!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Romeinen 6, vers 11 tot en met 14  Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Voorwaar, het is belangrijk om te begrijpen, dat het vasthouden aan de zonde u van God aftrekt, negatief, als een magneet.

Romeinen 6, vers 23  Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Voorwaar!
Wees heilig van wandel, en oordeel niet over die broeder of zuster in uw kerk, die meerdere malen getrouwd is geweest. Men weet niet de reden, maar God wel! Zo heeft ieder een achtergrond en verleden, maar God is Liefde en is gekomen juist voor de verlorenen.

Romeinen 8, vers 27 tot en met 30  En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

Voorwaar,

Romeinen 12, vers 17 tot en met 19  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.
En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Romeinen 13, vers 8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.
En Romeinen 14, vers 10 tot en met 12  Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder “of zuster”? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder “of zuster”? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods. Want er staat geschreven: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven. Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God.

Voorwaar, geliefden, zie op uzelf, dat gij zelf niet verloren gaat, door te oordelen over uw broeder of zuster.
Maar onderzoek uw hart en gedachten grondig, en breng uzelf eens in gebed!

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com