DutchVideo 2016

Waarom hou je je doof?

Keer terug! zegt Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Christus. Keer nu terug tot Mij met heel je hart, en begin te vasten, te treuren en te berouwen, en te rouwen! Scheur niet je kleren, maar je hart. Hoor of lees de volledige boodschap Gods.

Gepubliceerd op 25 maart 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

spiritually deaf to hearing God

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 25 maart 2016 bracht de bode engel van God deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Ruecos en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, sommigen zijn zo koppig!
Een ezel luistert zelfs beter. Keer terug! zegt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Doet u dit niet, dan doet u het toch. En, zegt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, keer nu terug tot Mij met heel je hart, en begin te vasten, te treuren en te berouwen en te rouwen. Scheur niet je kleren, maar je hart!

Waarom hou je je doof?
Leed Yeshua HaMashiach, JHWH, niet genoeg? Hij was niet koppig, om u aan uw lot over te laten, maar verliet de hemel. Hij is genadig en liefdevol en geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. Geen mens zou op aarde voor u sterven en lijden en alles opgeven, zelfs de hemel. Was Hij koppig, om dit niet te doorstaan? Nee! Hij heeft u lief. Wat heeft de wereld u te bieden? Beantwoord dit eens. En wat heeft Yeshua HaMashiach, JHWH, u te bieden, denkt u?

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Hij wil u eeuwig leven geven!
Keer terug. Denk aan de grens van hemel en hel! Is Gods weg niet de beste, en verdient u niet beter dan eeuwig verloren gaan?

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
En Johannes 12, vers 48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.

Voorwaar, dwaalt niet! 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, roept u vandaag en wil Zijn vrede in u brengen. 

Johannes 15, vers 9 tot en met 11  Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde.
En vers 13  Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.

Voorwaar, God heeft u lief!
Bekeer u en wandel in Zijn licht. Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com