DutchVideo 2013

Waarom God?

11-03-2013  ALS IEMAND STERFT, EEN MENS, OF EEN DIER, DAN KOMEN ER VELE VRAGEN BIJ U OP: WAAROM GOD? NIEMAND PRAAT GRAAG OVER DE DOOD, OMDAT MEN HET NIET KAN BEGRIJPEN!

Gepubliceerd op 11 maart 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

waarom God

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 11 maart 2013 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik groet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Vrees niet, maar luister aandachtig.

Ik ben een bode engel Gods; denk aan een postbode.

Mijn naam is Lemai.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Niemand praat graag over de dood, omdat men het niet kan begrijpen.

Niemand wil doodgaan, en daarom stoppen de mensen het liever ver weg, liefst heel ver, omdat de dood dan opeens heel dichtbij komt. Als iemand sterft, een mens of een dier, dan komen er vele vragen bij u op. Ook als iemand zelfmoord pleegt, dan komen de vragen. Waarom God? En waarom… puntje, puntje, puntje.

Voorwaar, ik zeg u, Denkt gij echt, dat God echt wil dat iemand door een nare ziekte of… puntje, puntje, puntje, en veel pijn en narigheid heen, doodgaat?

Er zijn ook mensen, die elke dag weer eens naar overlijdensadvertenties kijken.

Men kan beter naar Eindtijdnieuws gaan, via uw computer, of naar de Evangelische Eindtijdspace.

Hoor! Bent u het eens met deze advertenties, of zou men dit ook héél anders kunnen plaatsen bij de overlijdensadvertenties?

Zou u dit anders zeggen?

‘Na een langdurige ziekte nam God tot zich onze lieve tante’

‘Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze trouwe vriend’

‘Gisterenmorgen hebben wij afscheid genomen van… puntje, puntje, puntje’

‘Door een droevig ongeval nam de Here van ons weg onze lieve moeder, broer, zwager en oom of huisdier’

Voorwaar, Bent u daar nog? Luister aandachtig.

Natuurlijk is een ongeval droevig, vooral als er iemand door sterft.

Maar om daar God nu van de schuld te geven… puntje, puntje, puntje. Want wat vertelde ik u, Men zegt zeer vaak in overlijdensadvertenties, zo staat het er eigenlijk… puntje, puntje, puntje… nam de Here van ons weg… puntje, puntje, puntje.

Wat kan er toch gebeurd zijn?

Er heeft iemand te hard gereden met zijn auto, en verloor de macht over het stuur en reed met volle vaart tegen een boom. Hij reed te hard… dood. Deed God dat?

Iemand reed op zijn fiets, dwars door het drukke stadsverkeer, hij gaf geen voorrang, botste tegen een auto, en viel zo ongelukkig dat een andere auto hem overreed. Hij was onmiddellijk dood. Deed God dat?

Iemand werd zijn leven lang gepest en vermoord in zijn geest, en besloot om er een eind aan te maken… dood. Deed God dat?

Ik zeg u, Ik zou u zoveel meer kunnen vertellen!

Wat vindt u van het begin van de advertentie? Goed of niet?

In de Bijbel staat, in

Jakobus 1, vers 13 en 14, en Mattheüs 22, vers 31 tot en met 33, en Openbaring 14, vers 12 en vers 13, en 2 Timotheüs 4, vers 1  Lees dit voor. Misschien kunt u met mij meelezen; ik begin met

Jakobus 1, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte.

Mattheüs 22, vers 31 tot en met 33  Hier staat geschreven: Wat nu de opstanding der doden betreft, hebt gij niet gelezen, wat door God tot u gesproken is, toen Hij zeide: Ik ben de God van Abraham, en de God van Izaäk, en de God van Jakob? Hij is niet een God van doden, maar van levenden. En de scharen, die dat hoorden, stonden versteld over zijn leer.

Openbaring 14, vers 12 en vers 13  Hier staat geschreven: Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.

2 Timotheüs 4, vers 1  Hier staat geschreven: Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap.

Wij gaan nu weer verder,

Een overlijdensadvertentie kunt u ook zo plaatsen, zonder God de schuld te geven.

Kijk, zo kan het ook: zeggen, dat God altijd bij u is, ook op het ogenblik van de dood. Hoor deze advertenties aan…

‘Veilig in Jezus’ armen’

‘De Heer nam tot zich ons lief dochtertje; ze werd acht jaar’

‘Vol vertrouwen, dat Jezus Christus ook voor haar is gestorven en opgestaan, overleed onze onvergetelijke moeder’

Vooral in deze laatste advertentie hoort u dat Jezus Christus is gestorven, en opgestaan is.

Opgestaan betekent: niet dood gebleven, maar uit het graf gekomen, weer in leven. Waarom dat gebeurde?

Jezus heeft het zelfs na Zijn dood veel uitgelegd aan Zijn leerlingen,

Lukas 24, vers 45 tot en met 47, en Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Lees dit voor.

Lukas 24, vers 45 tot en met 47  Hier staat geschreven: Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem.

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Voordat ik ga, Men zegt: Iemand die zelfmoord pleegt, komt Gods Koninkrijk niet binnen.

Klopt! Maar als deze persoon van jongs af zo verwond wordt en geestelijk vermoord, zal hij of zij Gods Koninkrijk wel binnengaan, ongeacht of men Christus heeft aangenomen. Want door geestelijk vermoord te zijn door de omgeving, de mensen, kan zo iemand niet eens meer een keus maken door de verwonding! Dit is aan u nu geopenbaard, aan Gods geliefde Profeet, Benjamin Cousijnsen. Hij schrijft elk woord op en geeft het door in de naam van Jezus Christus, de Zoon van de levende God.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus leeft!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com