DutchVideo 2019

Waarom de Illuminati gruwelijke experimenten uitvoerden

Bizarre experimenten met hypnose en elektroshocks, en LSD als ‘waarheidsserum’, zou men toepassen als Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, vanaf de Tweede Wereldoorlog tot ver in de jaren ’70 terug op aarde zou zijn. In de eerste plaats voerden zij hun ideeën uit met het oog op een superagent, die bestuurd werd door hun ideeën, afkomstig van satan… En gij zult door allen gehaat worden om Mijns Naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 26 apr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 26 april 2019 bracht de bode engel de volgende openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Lukas 6, vers 22  Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en wanneer zij u uitstoten, en smaden en uw naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon des mensen.

Markus 11, vers 22  En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt geloof in God.
Markus 7, vers 16  Indien iemand oren heeft om te horen, die hore.
Markus 3, vers 29  Maar wie gelasterd heeft tegen de heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar staat schuldig aan eeuwige zonde.
En Markus 13, vers 12 en 13  En een broeder zal zijn broeder “of zuster” overleveren ten dode en een vader zijn kind; en kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen. En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

Lukas 1, vers 45  En zalig is zij, die geloofd heeft, want wat vanwege de Here tot haar gezegd is, zal volbracht worden.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Lukas 1, vers 70  gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner heilige Profeten van oudsher.
Lukas 9, vers 22 tot en met 24  En Hij zeide: De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derden dage worden opgewekt. Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn “of haar” leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn “of haar” leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden.
Vers 27  Ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen onder degenen die hier staan, welke voorzeker de dood niet zullen smaken, voordat zij het Koninkrijk Gods gezien hebben.
En Lukas 22, vers 63 tot en met 65  En de mannen, die Hem vasthielden, bespotten Hem en sloegen Hem; en zij wierpen een doek over zijn hoofd en vroegen en zeiden: Profeteer, wie is het, die U geslagen heeft? En nog meer lasterlijke taal spraken zij tegen Hem.

Johannes 18, vers 40  Zij schreeuwden dan wederom en zeiden: Hem niet, maar Barabbas! En Barabbas was een rover.
En Johannes 19, vers 15 tot en met 19  Zij dan schreeuwden: Weg met Hem! Weg met Hem! Kruisig Hem! Pilatus zeide tot hen: Moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning, alleen de keizer! Toen gaf hij Hem aan hen over om gekruisigd te worden. Zij dan namen Jezus, en Hij, zelf zijn kruis dragende, ging naar de zogenaamde Schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd Golgota, waar zij Hem kruisigden en met Hem twee anderen, aan weerszijden één, en Jezus in het midden. En Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen; er was geschreven: Jezus, de Nazoreeër, de Koning der Joden.

Voorwaar, 

Jesaja 53, vers 4 en 5  Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

Voorwaar!
Bizarre experimenten met hypnose en elektroshocks, en LSD als ‘waarheidsserum’, zou men toepassen als Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, vanaf de Tweede Wereldoorlog tot ver in de jaren ’70 terug op aarde zou zijn. In de eerste plaats voerden de Illuminati hun ideeën uit met het oog op een superagent, die bestuurd werd door hun ideeën, afkomstig van satan. Ze wilden toen al de wereld overnemen met hun ideeën! Ze waren echter wel bezorgd, dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat de Opname zou plaatsvinden.

Voorwaar, in 1977 maakte het Witte Huis een opmerkelijke vondst bekend…
van een diep geheim, top secret, dossier, dat men overging om een perfecte geheime CIA-agent te creëren! Men ging experimenteren, en maakte veel gebruik van het plaatsen van hersenimplantaten om een CIA-agent te besturen. En onder hypnose en overige experimenten gebeurde het ook, dat velen na de misdaad simpelweg niets meer konden navertellen na al die martelingen! Zo kwamen ook vele CIA-agenten om en gingen zij dood tijdens het experimenteren. En uiteindelijk werkten chemische middelen niet naar hun verwachting! Voorwaar,

Jesaja 53, vers 6 en 7  Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.
En vers 10  Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com