DutchVideo 2019

Waarom de boze geesten Gods gezalfde haten

Reeds in 2012 werd u gewaarschuwd, welke boze geesten, gevallen engelen, onder u aanwezig zijn. Zij zijn 100% actief! Deze boze geesten haasten zich en zijn op mensen uit, vooral Christenen, die in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, geloven. Niet vreemd, hè, dat de boze geesten Gods gezalfde haten, die u de boodschappen Gods overbrengt. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 16 apr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 16 april 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen. Zijn Naam is Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Chasa, een bode engel Gods.

Ik verwijs u ook naar de boodschap van 2012, met de titel: ‘Ik benoem u de geesten, die onder u zijn’.
Voorwaar, deze boodschap, die ik toen al bracht namens de Heer, is 100% actief en profetisch! Want vele boze geesten hebben, wat toen reeds voorzegd was, al vele mensen, zowel Christenen, zwanger gemaakt! Niet vreemd, hè, dat de boze geesten Gods gezalfde haten, die u de boodschappen Gods overbrengt. Voorwaar, luister aandachtig naar deze boodschap, die u kunt vinden in de Zoekbalk.

Voorwaar, velen hebben het kenmerk van het beest ingegraveerd in hun ziel.
En hoewel ze zich ook nog Christen noemen, hebben ze zich overgegeven aan de boze geesten, en behoren ze hem toe: het beest, satan. Voorwaar, er is maar één god van haat en wraak, die zich ook in de Islam bevindt: satan!

Voorwaar, God is liefde! 

Johannes 20, vers 21 tot en met 23  Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest. Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend.
Johannes 17, vers 14 en 15  Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.
En Johannes 15, vers 23  Wie Mij haat, haat ook mijn Vader.

Romeinen 12, vers 12  Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.
En vers 17 tot en met 19  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Romeinen 6, vers 19 en 20  Ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, zo stelt nu uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen gij slaven waart der zonde, waart gij vrij van de gerechtigheid.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com