DutchVideo 2023

Waarin schiet ik nog tekort, HERE?

En een ieder, die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer terugontvangen en het eeuwige leven erven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.

Gepubliceerd op 7 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 8 juni 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar,

Mattheüs 18, vers 7 Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt.
En Mattheüs 19, vers 16 en 17 En zie, iemand kwam tot Hem en zeide: Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Eén is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.

Voorwaar, vele malen heeft de HEER via de Profeten tot u gesproken en ook nu.

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

De HERE zegt dit ook tegen u: Onderhoud Mijn geboden.

Mattheüs 19, vers 18 “Maar” hij “of zij” zeide tot Hem: Welke?
“En dan Yeshua HaMashiach, JHWH,” Jezus “Christus, de Koning der koningen” zeide: Deze: Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven.
En vers 19 lees vanaf: En gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Voorwaar, wat zou u antwoorden tegen deze geboden?
Of bedenkt u een uitvlucht om Gods kadosh, heilige geboden niet te onderhouden?

Mattheüs 19, vers 20 De jongeling zeide tot Hem: “Deze geboden heb ik onderhouden” dat alles heb ik in acht genomen.
“Voorwaar, hebt u de geboden Gods ook echt wel in acht genomen?”
“En hij of zij zeide verder:” waarin schiet ik nog tekort?

En vers 21 “Yeshua HaMashiach, JHWH,” Jezus “Christus” zeide tot hem: Indien gij “echt” volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit.

Voorwaar, dit gebod daar hebben velen echter nog moeite mee, evenzo om een getrouwe kadosh steuner te zijn voor Zijn glorie en eer en werken.
En de Heer zeide verder waar Hij toen sprak, maar Hij ook nu tot u 100% spreekt: En geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij.

En vers 22 tot en met 24 Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij “evenzo zij” bedroefd heen, want hij “of zij” bezat vele goederen. Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der hemelen binnengaan. Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.
En vers 29 en 30 En een ieder, die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer terugontvangen en het eeuwige leven erven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.

Tot slot,

Johannes 15, vers 10 tot en met 14 Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.
En vers 17 Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.

Voorwaar, mijn naam is Ruachana, en ben een bode engel Gods.

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com