DutchVideo 2018

Waarin heb ik dan gezondigd?

Soms is het even nodig dat de ondeugdelijke takjes van de roos, die bruin zijn geworden, eraf gesnoeid worden, om zo de roos mooier te laten worden voor Gods aangezicht! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 10 jan 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hartelijk welkom! Op 10 januari 2018 werd de volgende boodschap overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen door Gods bode engel.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth.

Voorwaar, 

1 Samuël 2, vers 2 tot en met 3  Er is niemand heilig gelijk de Here, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God. Spreekt toch niet steeds zo hoogmoedig, geen verwaten taal kome uit uw mond. De Here immers is een alwetend God en door Hem worden de daden getoetst.
Vers 7  De Here maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij.

Kadosh, Heilig is de Koning der koningen, de Zoon van God! 

2 Samuël 22, vers 14  De Here deed de donder uit de hemel weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem.
Vers 25  De Here heeft mij vergolden naar mijn gerechtigheid, naar mijn reinheid vóór zijn ogen.
Vers 29  Want Gij, o Here, zijt mijn lamp, en de Here doet mijn duisternis opklaren.
Vers 31  Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.

Voorwaar, geliefden, wees dankbaar wanneer de Here u toetst.
Want daarmee geeft Hij aan dat Hij u wil vormen.

Job 3, vers 25 en 26  Want waarvoor ik vrees, dat overvalt mij, en wat ik ducht, dat treft mij. Ik heb geen vrede, geen stilte, ook heb ik geen rust, maar de onrust verheft zich.
Job 4, vers 2  Zou het u verdrieten, wanneer men beproeft een woord tot u te spreken? Wie toch zou zijn woorden kunnen inhouden?
En Job 5, vers 8 en 9  Integendeel, ik zou naar God vragen, en aan God zou ik mijn zaak voorleggen. Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, wonderen zonder tal.
Job 6, vers 2 en 3  O, dat mijn verdriet toch goed gewogen werd, en men mijn leed in een weegschaal daarnaast legde! Ja, dan zou het zwaarder blijken dan het zand der zee; daarom waren mijn woorden ondoordacht.
En vers 24 en 25  Onderricht mij, dan zal ik zwijgen; en laat mij weten, waarin ik gedwaald heb. Hoe krachtig toch zijn oprechte woorden! Maar wat betekent het verwijt uwerzijds?
Job 9, vers 29 tot en met 32  Ik moet nu eenmaal schuldig staan; waarom zou ik mij dan tevergeefs afmatten? Al zou ik mij met sneeuw gewassen en mijn handen met loog gereinigd hebben, dan zoudt Gij mij in een poel onderdompelen, zodat mijn klederen van mij zouden gruwen. Want Hij is niet, zoals ik, een mens, die ik zou kunnen antwoorden: Laten wij tezamen ten gerichte gaan.

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

Job 20, vers 2 en 3  Nu dwingen mijn gedachten mij toch tot een antwoord, omdat het in mij stormt. Ik hoorde een voor mij smadelijke terechtwijzing, maar geest zonder inzicht gaf mij antwoord.

Voorwaar, zoals klei in de hand van de pottenbakker worden ook Zijn geliefden in liefde gevormd. 

Job 34, vers 21  Want zijn ogen gaan over des mensen wegen, en Hij ziet al zijn schreden.
Vers 35  Job spreekt zonder verstand, en zijn woorden zijn zonder inzicht.

En Psalm 26, vers 2 tot en met 4  Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart. Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, en ik wandel in uw waarheid. Bij de valsaards zit ik niet neer, met de huichelaars ga ik niet om.

En Spreuken 22, vers 17 tot en met 21  Neig uw oor en hoor de woorden der wijzen, richt uw hart op mijn kennis. Want het is liefelijk, dat gij ze in uw binnenste bewaart, dat zij alle bestendig op uw lippen zijn. Opdat uw betrouwen op de Here zij, onderricht ik u heden, ja u. Heb ik niet kernspreuken voor u opgeschreven met raadgevingen en kennis, om u bekend te maken de juistheid van betrouwbare woorden, opdat gij uw zender betrouwbare woorden kunt antwoorden?

Voorwaar, soms is het goed om te vragen, hoe de ander over u denkt, en hoe de Heer over u denkt.
Voorwaar, soms is het even nodig, dat de ondeugdelijke takjes van de roos, die bruin geworden zijn, eraf gesnoeid worden, zodat de roos nog mooier kan worden gemaakt en mooier kan bloeien voor Gods aangezicht!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com