DutchVideo 2020

Waar zijn de helden, de warriors in de eindtijd?

Denk niet dat alles zó moet gaan, zoals uw hart en gedachten u laten denken. Het gaat om overgave en luisteren en doen wat God van u vraagt! Zijn wegen en keuzes zijn vele malen hoger dan alle zielen samen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 4 februari 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 4 februari 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Mattheüs 5, vers 8 tot en met 12  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd.

Voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods.
Voorwaar, 

Jesaja 48, vers 17 en 18  Zo zegt de Here, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Ik ben de Here, uw God, die u leert, opdat het u welga; die u de weg doet betreden, die gij moet gaan. Och, dat gij naar mijn geboden luisterdet; dan zou uw vrede zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee.
En Jesaja 42, vers 23  Wie onder u neemt dit ter ore, schenkt er aandacht aan en luistert in het vervolg?

Jeremia 2, vers 19  Laat uw boosheid u tuchtigen en uw afdwaling u kastijden; weet en zie, dat het boos en bitter is, dat gij de Here uw God hebt verlaten, en dat er geen vrees voor Mij bij u is, luidt het woord van de Here, de Here der heerscharen.
En vers 21  Ik echter had u geplant als een edele druif, een volkomen zuiver zaad; doch hoe zijt gij Mij veranderd in wilde ranken van een vreemde wingerd!

Voorwaar, onderzoek u grondig en bekeer u! 

Jesaja 63, vers 10  Maar zij waren wederspannig en bedroefden zijn heilige Geest; daarom veranderde Hij voor hen in een vijand.

Voorwaar, het gaat om overgave en horen en doen, wat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van u vraagt! 

Jesaja 55, vers 6  Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.
En vers 8 en 9  Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.

Voorwaar, denk niet dat alles zó moet gaan, zoals uw hart en gedachten u laten denken.
Neig uw oor, en hoor! De Here kent alle offers en gebeden en gedachten en harten, en Zijn wegen en keuzes zijn vele malen hoger dan alle zielen samen! Voorwaar, waar zijn de helden, de warriors in de eindtijd, die vurig zijn en standvastig?

Lukas 21, vers 26  terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.
Vers 31  Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is.
En vers 36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.
En Lukas 22, vers 46  En Hij zeide tot hen: Waarom slaapt gij? Staat op, bidt, dat gij niet in verzoeking komt.

Handelingen 8, vers 33  In de vernedering werd zijn oordeel weggenomen: wie zal zijn afkomst verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen.

1 Korinthiërs 1, vers 20 en 21  Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven.
En 1 Korinthiërs 3, vers 13 tot en met 15  Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij “of zij” erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij “of zij” loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij “of zij” schade lijden, doch hij “of zij” zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.
En vers 19 tot en met 21  Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen vangt in hun sluwheid; en elders: De Here weet, dat de overleggingen der wijzen vruchteloos zijn. Daarom, niemand beroeme zich op mensen; alles is immers het uwe.

Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com