DutchVideo 2013

Waar is uw geloof gebleven?

15-04-2013  VOORWAAR, HET BLOED VAN YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, DIE U LIEFHEEFT, HEEFT U VAN DE ZONDEN BEVRIJD EN VERLOST! WAAR IS UW GELOOF, DAT GIJ IN HEM MEER DAN OVERWINNAAR ZIJT, GEBLEVEN?

Gepubliceerd op 15 apr 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Zijn Bloed was ons van alle zonden

Volledige weergave:

Hallo, welkom! 15 April 2013 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, welke bloedgroep hebt gij?

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, het kostbare Bloed van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is Zijn offer aan u.

Een liefde die zover gaat, dat Hij Zijn Bloed gaf en vergoot om u te redden, aan het kruis van Golgotha. Want, O, hoe machtig en krachtig is het Bloed, en zo wonderbaar, van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Door Zijn Bloed zijn velen behouden, omdat Hij alle schuld op zich nam, alle zonde! Hij zocht u. Laten we ons buigen, Hem eer betuigen.

Lees voor: Romeinen 3, vers 21 tot en met 26, en 1 Corinthiërs 11, vers 23 tot en met 34

Romeinen 3, vers 21 tot en met 26  Hier staat geschreven: Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de Profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden – om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.

1 Corinthiërs 11, vers 23 tot en met 34  Hier staat geschreven: Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik u weder overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. Maar ieder beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinke uit de beker. Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet weinigen. Indien wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder het oordeel komen. Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden. Daarom, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, wacht op elkander. Heeft iemand honger, laat hij thuis eten, opdat gij niet tot uw oordeel bijeenkomt. Het overige zal ik regelen, wanneer ik kom.

De bode engel Gods sprak verder,

Handelingen 20, vers 26 en 27  Daarom verklaar ik u op de dag van heden, dat ik rein ben van aller bloed; want ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te verkondigen.

O, hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed, o, hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed. De duivelse macht is verbroken door Zijn kracht. O, hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed.

Lees voor: Deuteronomium 12, vers 15 tot en met 16 en vers 23 tot en met 25

Deuteronomium 12, vers 15 tot en met 16  Hier staat geschreven: Gij moogt evenwel slachten en vlees eten zoveel gij wilt, overeenkomstig de zegen, die de HERE, uw God, u in al uw woonplaatsen geeft; de onreine zowel als de reine mag daarvan eten, als van een gazel en een hert; alleen het bloed zult gij niet eten, gij zult het op de aarde uitgieten als water.

En vers 23 tot en met 25  Houd er echter aan vast, dat gij geen bloed eet, want het bloed is de ziel en gij zult niet de ziel met het vlees eten. Gij zult het niet eten; gij zult het op de aarde uitgieten als water. Gij zult het niet eten; opdat het u en uw kinderen na u wèl ga, als gij doet wat recht is in de ogen des HEREN.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, het Bloed van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die u liefheeft, heeft u van de zonde bevrijd en verlost!

Waar is uw geloof, dat gij in Hem meer dan overwinnaar zijt, gebleven?

Lees voor: Openbaring 12, vers 11 tot en met 12, en Johannes 14, vers 6, en Johannes 3, vers 18

Openbaring 12, vers 11 tot en met 12  Hier staat geschreven: En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 3, vers 18  Hier staat geschreven: Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods; mijn naam is Zuani. 

Voorwaar, neem in acht: Efeziërs 4, vers 17 tot en met 20  Lees dit voor uzelf.

Bekering is u omkeren naar God, en uw schuld belijden en vertrouwen, 100 procent, dat gij door Hem vergeving hebt ontvangen.

Nodig Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uit in uw hart en leven, Amen!

Profeet Benjamin, de straf vanwege de zonde, die straf droeg Hij, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, zelfs tot in de dood. En ook de dood kon Hem niet langer gebonden houden.

Zijn liefde tilt u op. Dit zeg ik aan u, die luistert: Hij maakt ook u vrij. Zo overwon Hij ook de dood, en is opgestaan en leeft!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

SHALOM! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com