DutchVideo 2019

Waar is uw blijdschap gebleven?

De vruchten van de Heilige Geest schommelen heen en weer, en ook lijkt het wel alsof vele kinderen Gods door de bliksem getroffen zijn. Alleen de satan haat het zien van vreugde en blijdschap bij u en op uw gezicht! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 23 september 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hartelijk welkom! Op 23 september 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, de vruchten van de Heilige Geest schommelen heen en weer, en ook lijkt het wel of vele kinderen Gods door de bliksem getroffen zijn!

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Wees nu eens eerlijk en kijk eens naar uw blijdschap, en in de spiegel naar uw gezicht.
Waar is uw vreugde, uw blijdschap, gebleven?
Mijn naam is Sirma, en ben een bode engel Gods.

Spreuken 15, vers 30  Vriendelijk stralende ogen verheugen het hart; een goede tijding verkwikt het gebeente.

Galaten 5, vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Spreuken 10, vers 28  De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet.
En Spreuken 15, vers 13  Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, maar door harteleed wordt de geest verslagen.

Voorwaar, let op! 

Spreuken 17, vers 22  Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.

Voorwaar, aan de vrucht herkent men de geest.
De vreugde van het hart verschijnt dus op je gezicht!

1 Timotheüs 6, vers 6  Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst… tot zover.

En Handelingen 14, vers 17  En toch heeft Hij Zich niet onbetuigd gelaten door wel te doen, door u van de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en aan uw harten overvloed van spijs en vrolijkheid te schenken.

Voorwaar, verblijd u in uw geest met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus,
en lach eens in de camera, als een kind van God dat vervuld is met vreugde en blijdschap in het hart, en vereer Hem daarmee! Voorwaar, de vreugde des Heren is uw kracht.

Johannes 15, vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. “Amen!

Alleen satan haat vreugde en blijdschap te zien bij u en op uw gezicht!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com