DutchVideo 2014

Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt!

DE BOODSCHAPPEN, DOORGEGEVEN AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN, KOMEN RECHT, EN WOORD VOOR WOORD, VAN DE TROON VAN GENADE VAN DE ALMACHTIGE GOD AF! DE ENGELEN GODS BRENGEN DEZE OVER: WORDT WAKKER EN WAAKT!

Gepubliceerd op 19 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Revelation 3:2-3

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 19 februari 2014 bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, ridders en strijders, hoor naar uw Koning der koningen, de God van Abraham, Izaäk en Jakob!

Voorwaar,

Markus 14, vers 37 tot en met 41  Hier staat geschreven: En Hij kwam en vond hen slapende, en Hij zeide tot Petrus: Simon, slaapt gij? Waart gij niet bij machte één uur te waken? Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom ging Hij heen en bad, dezelfde woorden sprekende. En toen Hij terugkwam, vond Hij hen slapende, want hun ogen waren zeer bezwaard; en zij wisten niet, wat zij Hem zouden antwoorden. En Hij kwam ten derden male en zeide tot hen: Slaapt nu maar en rust. Het is genoeg. De ure is gekomen, zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren.

De bode engel Gods sprak verder,

En Hij kwam en vond hen slapende, en Hij zeide tot Petrus: Simon!

En Hij zegt dit nu ook tot u: Slaapt gij? Waart gij niet bij machte één uur te waken? Wees als ridders en strijders alert! Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Maar uw geest moet zich niet onderwerpen. Weet, wie gij zijt in Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, de grote Overwinnaar!

En wederom ging Hij, Yeshua, heen en bad, dezelfde woorden sprekende…

Maar Hij had zich amper omgedraaid, of ze vielen weer in het vleselijke. En toen Hij terugkwam, vond Hij hen slapende, want hun ogen waren zeer bezwaard; en zij wisten niet wat zij Hem zouden antwoorden. Waren dit nu de ridders en strijders Gods?

En Hij kwam ten derden male en zeide tot hen: Slaapt nu maar en rust. Het is genoeg. Tot zover.

Voorwaar, wees niet lauw, maar vurig van geest, en val niet in slaap!

Openbaring 3, vers 3 en vers 21  Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen.

Vers 21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

Lees voor: Lukas 17, vers 30 en 26  Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt.

Vers 26  En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen.

En vers 34  Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in één bed zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden.

Openbaring 3, vers 5  Hier staat geschreven: Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.

De bode engel Gods sprak,

Voorwaar, mijn naam is Elsafan en ik ga nu. Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com