DutchVideo 2015

Vuurtje erbij?

Waarschuwende boodschap Gods: Voorwaar, al werkt gij 100% voor Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, en schreeuwt u “Bekeert u!” van de daken af! Er is maar één rookruimte, waar gij terechtkomt, waar volop gerookt wordt: de hel!

Gepubliceerd op 28 sept 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

quit smoking!

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 28 september 2015 bracht een engel des Heren, woord voor woord, de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Voorwaar, 

1 Timotheüs 5, vers 20  Wie in zonde leven, moet gij in aller tegenwoordigheid bestraffen, opdat ook de overigen ontzag hebben.

Voorwaar, 

Efeziërs 4, vers 20  Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.

Of houdt gij ook al de mond? 

1 Timotheüs 5, vers 24  Van sommige mensen zijn de zonden zo duidelijk, dat zij voor hen uitgaan naar het gericht, bij anderen komen zij achteraan.
En 2 Timotheüs 2, vers 5  En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden.
En 2 Timotheüs 4, vers 2  Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.

En Titus 1, vers 15  Alles is rein voor de reinen, maar voor hen, die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet.

Voorwaar, gij daar, het oude is voorbij! 

Hebreeën 6, vers 9 tot en met 12  Maar wat u betreft, geliefden, ook al spreken wij zo, wij zijn overtuigd van iets beters, waaraan uw heil hangt. Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten en de liefde, die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten, welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst. Maar het is onze begeerte, dat ieder uwer dezelfde ijver blijve betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen, die door geloof en geduld de beloften beërven.
Vers 17  Daarom heeft God, toen Hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, Zich onder ede verbonden.
En Hebreeën 10, vers 24  En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

Voorwaar, zwijg niet als gij uw broeder of zuster moet terechtwijzen!
In de hemel is er geen aparte rookruimte; daar is alles rookvrij! Luister ook naar de boodschap van 7 januari 2013, met de titel: ‘Verboden te roken in de hemel!’

Mattheüs 6, vers 21 tot en met 23  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!

Voorwaar, al werkt gij 100% voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en schreeuwt u “Bekeert u!” van de daken af.

Lukas 13, vers 24 en 25  Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het ogenblik af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet niet, vanwaar gij zijt.

En Mattheüs 7, vers 22 en 23  Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Voorwaar, laat uw lichaam verlicht zijn, maar niet verduisterd.
Voorwaar, er is maar één rookruimte, waar gij terechtkomt, waar volop gerookt wordt: de hel!

2 Petrus 2, vers 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.

1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?
En vers 18  Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.

Voorwaar, bekeert u, tempel Gods verwoester, want gij gaat eraan!
Laat u niet zwijgen en de handen voor uw ogen doen, maar wijst terecht. Wil men het niet horen, zegt God, dan zegt gij: “Gij gaat verloren!”

1 Korinthiërs 5, vers 11  Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard, of oplichter is; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten.

Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods.

Wilt gij er een vuurtje bij?
De keus is aan u: hemel of hel!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com