DutchVideo 2021

Vreugde doet wonderen

Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil.

Gepubliceerd op 8 maart 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 5 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Mijn naam is Serachina, en ben een bode engel Gods, en ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam boven allen namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen!

Voorwaar,

Psalm 150, vers 1 en 2 Halleluja! Looft God in zijn heiligdom, looft Hem in zijn machtig uitspansel; looft Hem om zijn machtige daden, looft Hem naar zijn geweldige grootheid.
En vers 6 Alles wat adem heeft, love de HERE. Halleluja!
En Jesaja 6, vers 3 En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de Here der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol.
En Psalm 135, vers 1 Halleluja! Looft de naam des HEREN, looft, gij knechten des HEREN.
En vers 3 Looft de HERE, want de HERE is goed, psalmzingt zijn naam, want die is liefelijk.
En Psalm 139, vers 4 en 5 Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, HERE, Gij kent het volkomen; Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij.
En Psalm 103, vers 20 en 21 Looft de HERE, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord. Looft de HERE, al zijn heerscharen, gij zijn dienaren, die zijn wil volbrengt.
En Psalm 105, vers 3 en 4 Beroemt u in zijn heilige naam; het hart van wie de HERE zoeken, verheuge zich. Vraagt naar de HERE en zijn sterkte,
zoekt zijn aangezicht bestendig.
En Psalm 108, vers 4 en 5 Ik zal U loven, o HERE, onder de volken, U psalmzingen onder de natiën, want hoger dan de hemel is uw goedertierenheid, tot aan de wolken reikt uw trouw.
En Psalm 144, vers 1 Geprezen zij de HERE, mijn rots, die mijn handen oefent ten strijde, mijn vingers tot de krijg.
En Psalm 145, vers 19 en 20 Hij vervult de wens van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. De HERE bewaart allen die Hem liefhebben, maar Hij verdelgt alle goddelozen.
En Psalm 147, vers 3 Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.
En vers 5 en 6 Groot is onze HERE en geweldig in kracht, zijn verstand is onbeperkt. De HERE houdt de ootmoedigen staande, maar Hij vernedert de goddelozen ter aarde toe.
En Spreuken 3, vers 5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.
En vers 9 en 10 Vereer de HERE met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen.
En Psalm 148, vers 13 Dat zij de naam des HEREN loven, want zijn naam alleen is verheven, zijn majesteit is over aarde en hemel.
En Spreuken 1, vers 33 Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil.

Voorwaar, maak de Here groot, want kadosh, heilig is Hij, en verhoogd Hem boven alles in alle eeuwigheid.
Voorwaar, bezing en verhoog Hem op de Aarde zoals men doet in de Hemel. Prijs de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus met alles wat in u is! Bedenk wat u kunt doen voor Zijn glorie.

Voorwaar, heel de hemelse macht prijzen de Heer en maken Hem groot, zelfs alle vogels in de lucht en alle dieren in de Hemel en alle engelen bezingen Hem met vreugde.
Een Geest en hart van de rechtvaardigen, prijzen de Heer! Al wie Hem lief heeft en nederig is, laat de Hemel samen met u jubelen tot Zijn eer!

Voorwaar, dans van vreugde voor Zijn glorie, en eer Hem met geheel uw hart en ziel!
Voorwaar, de hemelse bron van levende water zal u herstellen als u ervan drinkt.

Johannes 4, verse 14 Maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.

Voorwaar, als u op Hem vertrouwt of welke situaties dan ook, dan er is vreugde!

Numeri 6, vers 24 tot en met 26 De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Voorwaar, vreugde doet wonderen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com