DutchVideo 2023

Vreest niet voor uw vijanden, Israël!

De Here, de Levende God spreekt deze profetische woorden.

Gepubliceerd op 13 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! In de avond op 12 april 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, spits uw oren!

Psalm 46, vers 2 en 3 God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom “Israël,” zullen wij niet “beven en” vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee; “JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob is meer dan Overwinnaar!”

Voorwaar,

Psalm 46, vers 4 Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, “vreest niet voor uw vijanden, die Israël willen vernietigen!”, laat de bergen beven door haar onstuimigheid.

Voorwaar, zo spreekt de Here, de Levende God de volgende profetische woorden tot u, Israël:
Vreest niet voor Iran en de overige landen zoals Rusland en Syrië! De Almachtige God is in uw midden Israël, en u zult niet wankelen want God zal u helpen en ingrijpen!

Psalm 46, vers 7 Volkeren woedden, koninkrijken wankelden, Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt.
En vers 10 Die oorlogen doet ophouden tot het einde der aarde, de boog verbreekt, de lans stukslaat, de strijdwagens met vuur verbrandt.
En Psalm 47, vers 6 God is opgevaren onder gejuich, de Here onder bazuingeschal.
En Psalm 48, vers 2 Groot is de Here en hoog te loven in de stad van onze God, zijn heilige berg.
En Psalm 49, vers 6 en 7 Waarom zou ik vrezen in dagen des kwaads, als de ongerechtigheid van mijn belagers mij omringt; van hen, die op hun vermogen vertrouwen, en op hun grote rijkdommen zich beroemen?

Voorwaar, mijn naam is Moerach, en ben een bode engel Gods.

Psalm 50, vers 6, 7 en 15 Daar verkondigt de hemel zijn gerechtigheid, want God is rechter. Hoor nu, mijn volk, en Ik wil spreken, Israël, en Ik wil tegen u getuigen: God, uw God, ben Ik. Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren.

Voorwaar, Israël, weest kadosh, heilig en buig uw knieën en aanbid Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die Zijn doornenkroon heeft ingewisseld voor de kroon Israels!

Psalm 55, vers 23 en 24 Werpt uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt. Maar Gij, o God, zult hèn doen neerdalen in de kuil van het verderf; de mannen van bloed en bedrog zullen hun dagen niet ter helfte volbrengen. Ik echter vertrouw op U.
En Psalm 56, vers 7 en 8 Zij willen aanvallen, zij spieden, zij nemen mijn schreden waar, terwijl zij loeren op mijn leven. Zou er voor hen bij zoveel boosheid ontkoming zijn? Stort de volken in toorn neder, o God!

Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Voorwaar, neem deze boodschap serieus!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com