DutchVideo 2020

Vrees u God wel?

“Voorwaar, Ik, de Here, heb uw overtredingen gezien en weet de reden van uw klagen tegen Mij”, zegt de Here God naar u toe.

Gepubliceerd op 1 Oktober 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 30 September 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over, dat ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Carminea, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zo spreekt de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus tot u:

Job 15, vers 6 “Uw eigen mond veroordeelt u, niet ik; ja, uw eigen lippen getuigen tegen u.”
En vers 11 tot en met 13 “Zijn de vertroostingen Gods u te gering en het woord, dat in zachtheid tot u kwam? Wat sleept uw hart u mee en wat flikkeren uw ogen, dat gij uw geest tegen God keert en zulke woorden uit uw mond laat gaan?”

“Voorwaar, Ik ben Kadosh, heilig!”
“Ik leef en Ik ben wie Ik ben. Ik ben u Abba, Vader, El Elohim, Adonai. Voorwaar, Ik, de Here, heb uw overtredingen gezien en weet de reden van uw klagen tegen Mij.”

Job 15, vers 17 “Ik wil u onderrichten, luister naar Mij: en wat Ik geschouwd heb, dat wil ik vertellen.”

Voorwaar, Ik, Carminea, de bode engel Gods mag u ook zeggen, dat uw hand keer op keer uitstrekt tegen God en de Almachtige getrotseerd hebt met uw ijdelheid en wandel.
Voorwaar,

Genesis 3, vers 8 en 9 Toen zij het geluid van de HERE God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de HERE God tussen het geboomte in de hof. En de HERE God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: “Waar zijt gij?”
En vers 10 En hij zeide: “Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd.” Tot zover.

Voorwaar, maar hoe zit het met u? Vrees u God wel?
Hij is Kadosh, helig! Nadert tot Hem die u lief heeft en wil dat uw wegen reinigt en recht maakt en wil dat u zich bekeert! Voorwaar, deze boodschap is niet om u te bestraffen maar om u te reden.

Voorwaar, maar als u niets eraan doet en maar doorgaat met uw oude wandel en blijft zondigen,
zegt dan niet dat u niet gewaarschuwd was of geen tijd meer had om u te bekeren. Voorwaar, en het gevoel dat u geen vreugde hebt maar leegte is vanwege dat u God niet vreest! Stop ermee om te zondigen en ruim alles op om niet verloren te gaan, en zie niet op mensen maar op uw Kadosh, heilig Abba, Vader.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Nadert tot Hem en Hij zal tot u naderen en u zegenen.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com