DutchVideo 2020

Vrees niet voor welke verschrikking of pijl of verderf of pest dan ook!

Abba, Vader, heeft u lief! En wie in Hem gelooft, mag weten dat geen onheil hem of haar zal treffen.

Gepubliceerd op 5 juni 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 5 juni 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.

Psalm 91, vers 2  Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
En vers 4 tot en met 11  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen.

Voorwaar, vrees niet voor welke verschrikking of pijl of pest of verderf dan ook!
Maar stel uw vertrouwen en uw trouwheid en geloof in uw vesting en schild en pantser: van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Abba, Vader, heeft u lief! En wie in Hem gelooft, mag weten dat geen onheil hem of haar zal treffen. Wees krachtig in Hem, en vol vertrouwen en geloof! Leer te dansen op satan, drie maal daags of vaker. Weersta ongeloof, maar sta in uw geloof! Bekleed u, en sta vast en onwankelbaar. En omgord u met Zijn kracht en beloften vanuit Zijn Woord.

Let op!

Psalm 93, vers 5  Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar; de heiligheid is uw huis tot sieraad, o Here, tot in lengte van dagen.
En Psalm 94, vers 20 tot en met 22  Hebt Gij iets gemeen met de zetel van het verderf, die onder schijn van recht onheil sticht? Zij maken jacht op het leven van de rechtvaardige, en onschuldig bloed verklaren zij schuldig. Maar de Here was mij tot een burcht, en mijn God de rots mijner toevlucht.

Voorwaar, wees zuiver van wandel voor Zijn aangezicht.

Openbaring 3, vers 5  Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn “of haar” naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn “of haar” naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com