DutchVideo 2020

Vrees niet voor de krokodil met zijn grote bek!

De Leviathan is een boze geest, wordt door de duivel gebruikt om iemand in dromen bang te maken en te verleiden.

Gepubliceerd op 14 September 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 12 September 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Reanasse, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, gij kent het vast wel:
Een krokodil zwemt in het water en hap! Auw!

Job 40, vers 20 Kunt gij de krokodil met een vishaak optrekken, met een touw zijn tong neerdrukken?
En Job 41, vers 16 Verheft hij zich, dan worden machtigen bevreesd, zij geraken buiten zichzelf van ontzetting.

Voorwaar, vrees niet voor een krokodil.
In het Hebreeuws is het Leviathan, het zeemonster.

Job 40, vers 21 en 22 Kunt gij een bieze door zijn neus halen, met een haak zijn kaak doorboren? Zal hij veel smeekbeden tot u richten, vriendelijke woorden tot u spreken?
En vers 26 tot en met 28 Kunt gij zijn huid met spiesen vol steken, zijn kop met een visharpoen? Leg eens uw hand op hem, denk aan de strijd – gij moet het maar niet weer doen. Zie, de hoop hem te vermeesteren komt bedrogen uit; reeds bij zijn aanblik wordt men neergeveld.
En Job 41, vers 5 Wie heeft de deuren van zijn muil geopend? Rondom zijn tanden is verschrikking.

Voorwaar, vrees niet voor een krokodil, of de Leviathan met zijn grote bek, maar vrees God boven alles!

Psalm 3, vers 3 tot en met 6 Velen zeggen van mij: Hij vindt geen hulp bij God. Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft. Als ik luide roep tot de Here, antwoordt Hij mij van zijn heilige berg. Ik legde mij neder en sliep; ik ontwaakte, want de Here schraagt mij.
En Psalm 5, vers 12 en 13 Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de rechtvaardige, o Here, Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild.
En Psalm 7, vers 11 Mijn schild is bij God, die de oprechten van hart verlost.
En Psalm 20, vers 2 De Here antwoorde u ten dage der benauwdheid, de naam van Jakobs God make u onaantastbaar.

Psalm 23, vers 1 tot en met 6 De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.
En Psalm 28, vers 7 De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.

Voorwaar, loof Hem, Yeshua HaMashiach, YHWH, Jezus Christus met een vreugde volle lied vanuit uw hart.

Psalm 30, vers 5 Psalmzingt de Here, gij zijn gunstgenoten, en looft zijn heilige naam.
En vers 12 en 13 Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een reidans, mijn rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij omgord, opdat mijn ziel U zou psalmzingen, en nimmer verstommen. Here, mijn God, voor altoos zal ik U loven.

En Psalm 31, vers 24 en 25 Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.
En Psalm 32, vers 7 Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding.
En Psalm 33, vers 14 Uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle bewoners der aarde.
En Psalm 34, vers 20 tot en met 23 Onze ziel verwacht de Here, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn heilige Naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen.

Psalm 91, vers 1 tot en met 14 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. Omdat Hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal Hem beschutten, omdat Hij mijn naam kent.

En Psalm 92, vers 7 en 8 Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet: wanneer de goddelozen uitspruiten als het groene kruid en alle bedrijvers van ongerechtigheid bloeien – zij zullen voor immer verdelgd worden.
En Psalm 95, vers 6 en 7 Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker; want Hij is onze God, en wij zijn het volk dat Hij weidt, de schapen zijner hand.
En Psalm 96, vers 8 en 9 Geeft de Here de heerlijkheid van zijn naam, brengt offer en komt in zijn voorhoven. Buigt u neder voor de Here in heilige feestdos, beef voor zijn aangezicht, gij ganse aarde.
En vers 12 en 13 het veld en al wat daarop is, verblijde zich; dan zullen alle bomen des wouds jubelen voor de Here, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in zijn trouw. “Amen!”

Voorwaar, de Leviathan word ook gebruikt door de duivel en zoals in dromen om iemand angst aan te jagen, o.a.
Voorwaar, ook word de Leviathan, de boze geest, aanbeden uit vrees dat men wel eens aangevallen zou kunnen worden door een Leviathan. Voorwaar, vrees niet voor een krokodil, of een Leviathan maar bewapent u!

Efeziërs 6, vers 13 tot en met 19 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com