DutchVideo 2020

Vrees niet, Hij is het die u beschermt!

De oprechten zien het en verheugen zich, alle onrecht sluit de mond. Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat men acht slaan op de gunstbewijzen des HEREN.

Gepubliceerd op 27 Oktober 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 27 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

2 Samuël 22, verse 31 tot en met 33 Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. Want wie is God behalve de HERE, wie is een rots buiten onze God? Die God, die mijn sterke veste is en mijn weg effen maakt.
En vers 37 Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.
En vers 47 De HERE leeft. Geprezen zij mijn Rots, en verhoogd zij de God mijns heils.

Voorwaar, mij naam is Saddai, en ben een bode engel Gods.

Zegt,

Psalm 3, vers 4 Maar Gij, HERE, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.

En Psalm 4, vers 9 In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o HERE, doet mij veilig wonen.

En Psalm 5, vers 4 HERE, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit.
En vers 8 en 9 Maar ik zal, dank zij uw grote goedertierenheid, uw huis binnengaan, mij nederbuigen naar uw heilige tempel in vreze voor U. HERE, leid mij door uw gerechtigheid om mijner belagers wil; effen uw weg voor mijn aangezicht.
En vers 12 en 13 Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw Naam liefhebben. Want Gij zegent de rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild.

Voorwaar, sla acht op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Vrees niet, Hij is het die u beschermt!

Psalm 7, vers 11 Mijn schild is bij God, die de oprechten van hart verlost.
En vers 13 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan.

En Psalm 9, vers 8 tot en met 11 Maar de HERE zetelt voor eeuwig, zijn rechterstoel heeft Hij ten gerichte gezet; ja, Hij oordeelt de wereld in gerechtigheid, Hij richt de natiën in rechtmatigheid. Daarom is de HERE een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U wie uw Naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o HERE.

En Psalm 10, vers 15 Verbreek de arm van de goddeloze en boze, straf zijn “of haar” goddeloosheid, totdat Gij ze niet meer vindt.

En Psalm 23, vers 4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
En vers 6 Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven.

En Psalm 25, vers 10 Alle paden des HEREN zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren.
En vers 14 Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend.

En Psalm 26, vers 8 HERE, ik heb lief de stede van uw huis, de woonplaats van uw heerlijkheid.

En Psalm 27, vers 1 De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HERE is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?
En vers 3 tot en met 6 Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Eén ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des HEREN al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des HEREN te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel. Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots. En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij; daarom wil ik in zijn tent offeren offers met geschal, ik wil zingen, ja psalmzingen de HERE.

En Psalm 28, vers 7 en 8 De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied. De HERE is hun kracht, een veste des heils is Hij voor zijn gezalfde.

En Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem des HEREN is vol glorie.

En Psalm 31, vers 4 Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.
En vers 6 In uw hand beveel ik mijn geest; Gij verlost mij, HERE, getrouwe God.
En vers 15 Maar ik vertrouw op U, HERE, ik zeg: Gij zijt mijn God.

Voorwaar,

Psalm 31, vers 24 en 25 Hebt de HERE lief, al zijn gunstgenoten; de HERE bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de HERE hoopt.

En Psalm 32, vers 10 en 11 Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de HERE vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid. Verheugt u in de HERE en juicht, gij rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart.

En Psalm 33, vers 18 Zie, des HEREN oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.
En vers 20 tot en met 22 Onze ziel verwacht de HERE, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn heilige Naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, HERE, zij over ons, gelijk wij op U hopen.

En Psalm 34, vers 5 tot en met 8 Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden. Deze ellendige hier riep en de HERE hoorde, Hij verloste hem “of haar” uit al zijn “of haar” benauwdheden. De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.

Zegt, “Halleluja!”

Psalm 37, vers 4 tot en met 6 Verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.

Voorwaar, wees onwankelbaar en wees getrouw en gebruikt uw wapenrusting Gods!

Psalm 62, vers 6 tot en met 9 Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats.

En Psalm 66, vers 10 Want Gij hebt ons getoetst, o God, ons gelouterd, gelijk men zilver loutert.
En vers 13 Ik zal met brandoffers uw huis binnengaan, mijn geloften zal ik U betalen.

En Psalm 68, vers 20 en 21 Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil. Die God is ons een God van uitreddingen, bij de HERE Here zijn uitkomsten tegen de dood.

En Psalm 70, vers 5 Laten in U jubelen en zich verheugen allen die U zoeken; laten wie uw heil liefhebben, bestendig zeggen: God is groot!

En Psalm 71, vers 5 en 6 Want Gij zijt mijn verwachting, Here HERE, mijn vertrouwen van mijn jeugd aan; op U heb ik gesteund van de moederschoot aan, van het ingewand mijner moeder aan zijt Gij mijn helper; U geldt bestendig mijn lofzang.
En vers 14 tot en met 16 Maar ik zal bestendig hopen en al uw lof vermeerderen; mijn mond zal uw gerechtigheid vertellen, de ganse dag uw heil, want ik weet de maat daarvan niet. Ik zal de machtige daden des Heren HEREN verkondigen, uw gerechtigheid vermelden, de uwe alleen.

En Psalm 72, vers 17 tot en met 19 Zijn Naam zij voor altoos, zolang de zon er is, bloeie zijn Naam. Mogen alle volken elkander daarmee zegenen,
hem gelukkig prijzen. Geloofd zij de HERE God, de God van Israël, die alleen wonderen doet. En geloofd zij zijn heerlijke Naam voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde. Amen, ja, amen.

En Psalm 91, vers 11 en 12 Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

En Psalm 107, vers 42 en 43 De oprechten zien het en verheugen zich, alle onrecht sluit de mond. Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat men acht slaan op de gunstbewijzen des HEREN.

En Psalm 118, vers 24 Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen.
En vers 26 Gezegend hij “of zij”, die komt in de Naam des HEREN; wij zegenen u uit het huis des HEREN.

En Psalm 119, vers 50 Dit is mijn troost in mijn ellende, dat uw belofte mij levend maakt.
En vers 71 Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren.

En Psalm 126, vers 5 Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!