DutchVideo 2015

Vrees Gods machtige woorden uitgesproken via de gezalfde des Heren! 

07-04-2015  Openbarende boodschap Gods: Voorwaar, hij kwam om u te waarschuwen en te bemoedigen, en Gods woorden te vervullen, omdat Gods woorden machtig zijn! Verder in deze boodschap, wat u achterwege moet laten bij het bidden voor bevrijding. De Heer Jezus Christus van Nazareth zegt u onder andere: Maak er geen show van en gebruik de volledige naam! Verder ook een belangrijke oproep van God aan spirituelen!

Gepubliceerd op 7 april 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

3 Benjamin writing

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! In opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, bracht een engel des Heren, woord voor woord, de volgende openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sandorach en ben een bode engel Gods. Voorwaar, kadosh, heilig is de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Voorwaar, vrees Profeet Benjamin Cousijnsen niet.
Maar vrees Gods machtige woorden, die gesproken worden door de gezalfde des Heren, die gedoopt is door de Bijbelse profeten in de hemel, met hemelse olie uit de hemelse gouden kruiken, in de vorm van een hoorn. Voorwaar, hij kwam om u te waarschuwen en te bemoedigen, en Gods woorden te vervullen, omdat Gods woorden machtig zijn! Voorwaar, wie heeft uw aarde zo vele berichten Gods overgebracht? Wie ontving de engelen Gods des hemels en schreef alles op en gaf het door?
Voorwaar, ook is Profeet Benjamin Cousijnsen geen engelenvereerder. Laat dat u duidelijk zijn! Ook de oude profeten ontvingen evenzo Gods engelen.

Kolossenzen 2, vers 18  Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken.

Voorwaar, voor alle spirituelen, die allemaal engeltjes en andere misleidende Cd’s, Dvd’s, boeken, etcetera, hebben, en met allerlei winden meewaaien, en zowel de engelen vereren, weet dan dit:
Aanbid Yeshua HaMashiach, Jezus Christus alleen!

Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten.

En Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Bekeer u, nu het nog niet te laat is.
Vraag om vergeving aan de Zoon van God, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Nazoreeër, die alleen eeuwig leven kan geven!

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
En vers 15 tot en met 17  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

En Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de Here, uw God.
En Leviticus 20, vers 6 tot en met 8  En iemand, die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen – tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de Here, uw God. Zo zult gij mijn inzettingen nauwgezet in acht nemen; Ik ben de Here, die u heilig.

Voorwaar, in de hemel wordt gestreden, om vele zielen te redden uit de klauwen van satan!
Voorwaar, over Gods geliefde, ware eindtijdprofeet gesproken, hij brengt u de volle waarheid. Sommigen bidden en bevrijden sommige zielen in de naam van Jezus, en laten een hele show met demonenuitdrijving zien! Voorwaar, als men bidt en bevrijdt, stelt geen vragen aan een demoon. Maar bid en bevrijd, zoals Gods ware eindtijdprofeet u gebiedt. Gebruik de volledige naam: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Benoem volledig, en kijk hen met het gezag en de ogen van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aan! Benoem niet alleen de naam Jezus. Daarmee lokt u een show spektakel uit, waar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niet bij achter staat. U zult ervoor gestraft worden. Laat dit u duidelijk zijn, wie u ook bent! Kadosh is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com