DutchVideo 2017

Vrede zij u; wees sterk, ja, wees sterk!

Uw geluk hangt niet af van wat anderen ervan denken! De bode engel Rafaël geeft in deze bemoedigende boodschap, bestemd voor Profeet Benjamin en Profetes Theresa, ook een voorbeeldverhaal door. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 17 apr 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

two-witnesses-in-heaven

Volledige weergave: 

Hallo, hartelijk welkom! Op 17 april 2017 bracht de engel des Heren woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare en genadevolle naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, hier is wijsheid voor nodig. 

Jesaja 53, vers 1  Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des Heren geopenbaard?

En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, deze woorden zullen u, Profeet Benjamin Cousijnsen en Profetes Theresa, bemoedigen!
En Hij zeide: Vrees niet, gij zeer beminde Profeet Benjamin Cousijnsen en Gods ware Profetes Theresa! Vrede zij u; wees sterk, ja, wees sterk! En terwijl Hij met mij sprak, werd ik gesterkt, en zeide: “Mijn Heer spreke, want Gij hebt mij kracht gegeven!”

Voorwaar, gij daar, welke offers brengt u?
Wees een voorbeeld, en oordeel degenen niet, die u terechtwijzen in liefde! Gods weg is de beste. En de God van Abraham, Izaäk en Jakob zegt: Mijn Hemelse geboden en Aardse geboden zijn verschillend, en dat hun geluk niet moet afhangen van wat anderen ervan vinden. Ik ben wie Ik ben!

Openbaring 22, vers 13  Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.

Hoe ze ook zouden oordelen en reageren, ze zouden zich juist moeten verblijden over u, zoals alle engelen des Hemels. 

Job 36, vers 22 en 23  Zie, God handelt verheven in zijn kracht; wie is een leermeester als Hij? Wie zou Hem zijn weg voorschrijven, en wie durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan?

En 1 Petrus 4, vers 3  Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij.

Voorwaar, neem deze boodschap serieus! 

Spreuken 5, vers 7  Nu dan, zonen “en dochters”, luistert naar mij en wijkt niet af van de woorden mijns monds.

Zo spreekt de Here:
Wie is de Schrijver, en heeft de regie en de verantwoording in handen, en het recht om Zijn Heilige Geschriften zelfs aan te passen? Ja, de God van Abraham, Izaäk en Jakob alleen!

Openbaring 22, vers 19  En indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.

Voorwaar, Kadosh en Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Voorwaar, wie Gods werk veroordeelt, wordt tenslotte zelf veroordeeld! Verder heeft God u ook gewaarschuwd over gedragsveranderende stralen, die de mensen en dieren zouden gaan overnemen. Luister daarom ook naar de boodschap van 2012, met de titel: ‘Raak niet opgeslokt door satans wonderwereld!’

Titus 3, vers 3  Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende… tot zover.

Hier is wijsheid voor nodig. 

Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zegt u:
Er was eens een boer en boerin. Ze gingen elke zondag naar de kerk, en men zag een groot voorbeeld in hen. Maar toen één van de kerkleden bij deze boer en boerin gezellig thuiskwam, vertrok zijn gezicht en kreeg de schok van zijn leven. Zijn broeder was voor de derde keer getrouwd, en dit ging als een lopend vuurtje rond! Hij ging altijd trouw naar de kerk, maar had die boer moeten uitleggen, dat hij drie keer gescheiden was, buiten zijn schuld? God veroordeelde hem niet, maar zijn broeders en zusters wel! Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen!

Maar al was hij drie keer getrouwd, Christenen drukken graag een stempel op hun naaste.
Al zou hij een overtreding hebben gedaan, allen hebben gezondigd. En zelfs de moordenaar kreeg vergeving, en kwam in het Paradijs. Voorwaar, deze boer en boerin werden in de steek gelaten door iedereen, en veroordeeld, totdat die boer en boerin stierven en in de Hemel kwamen, en Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, hen de beste plaats gaf. En wie hun zo veroordeeld hadden, konden toekijken naar hun vreugde, en kwamen de deur des Hemels niet binnen! Wat u er ook van vindt, van uw naaste, kijk naar uzelf en oordeel niet! U bent God niet.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com