DutchVideo 2014

Voorwaar, zie op Mij, Ik zal uw tranen drogen!

BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, MIJN SCHAAPJE, ZIE OP MIJ, IK ZAL U MOED INBLAZEN, HOUD STRESS EN VERDRIET OP EEN AFSTAND, WANT ZO ZIJN VELE SCHAAPJES TE GRONDE GEGAAN!

Gepubliceerd op 3 jan 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Jezus en kinderen

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 3 januari 2014 bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, mijn naam is Lovesadai.

Zo spreekt de goede Herder tot u, die nu luistert naar deze boodschap.

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.

Voorwaar, Mijn schaapje, Ik ben de goede Herder en heb jou erg lief.

Ik herken jou tussen al die schapen!

Johannes 10, vers 27  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

Kwel jezelf niet zo en pieker niet zo!

Lees voor: Jesaja 43, vers 18 tot en met 19  Hier staat geschreven: Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.

2 Korinthiërs 12, vers 9 tot en met 10  Hier staat geschreven: En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Voorwaar, Mijn schaapje, Ik verstoot u niet, kom maar.

Ik wil u iets toefluisteren.

Johannes 10, vers 29 en 30  Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.

Voorwaar, zie op Mij, Ik zal u moed inblazen.

Houd stress en verdriet op een afstand, want zo zijn vele schaapjes te gronde gegaan.

Lees voor: Romeinen 12, vers 21  Hier staat geschreven: Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Jesaja 54, vers 10  Daar staat geschreven: Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de HERE.

Kolossenzen 3, vers 12  Hier staat geschreven: Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

Jeremia 31, vers 20  Hier staat geschreven: Is Efraïm Mij een lievelingszoon, een troetelkind, dat Ik, zo vaak als Ik van hem spreek, gedurig weder aan hem denken moet? Daarom is mijn binnenste over hem ontroerd, Ik zal Mij zeker over hem ontfermen, luidt het woord des HEREN.

Psalm 34, vers 16 tot en met 23  Hier staat geschreven: De ogen des HEREN zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep; het aangezicht des HEREN is tegen hen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Roepen zij, dan hoort de HERE, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De HERE is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE; Hij behoedt al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. Het onheil doodt de goddeloze, en wie de rechtvaardige haten, zullen ervoor boeten. De HERE verlost de ziel van zijn knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.

Psalm 112, vers 4  Hier staat geschreven: Voor de oprechten gaat het Licht in de duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig.

Psalm 130, vers 5 en 6  Hier staat geschreven: Ik verwacht de HERE, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord; mijn ziel wacht op de Here, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen.

Voorwaar, Mijn schaapje, Ik Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zal uw tranen drogen.

Lees voor: de 2de brief aan de Korinthiërs, hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 7  Hier staat geschreven: Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt, het is u tot troost en heil; worden wij getroost, het is u tot een troost, die zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden, dat ook wij ondergaan. En onze hoop voor u is wèl gegrond, want wij weten, dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden.

Jozua 1, vers 9  Hier staat geschreven: Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met u, overal waar gij gaat.

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Hier staat geschreven: Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Johannes 3, vers 16  Daar staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, neem deze boodschap in acht!

Lees voor: Sirach 32, vers 14  Hier staat geschreven: Wie ontzag heeft voor de Heer aanvaardt zijn onderricht, wie hem in alle vroegte zoekt ondervindt zijn gunst.

Ik ga nu, maar voordat ik ga,

Lees nog: Openbaring 19, vers 8  Hier staat geschreven: En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com