DutchVideo 2014

Voorwaar, kom volk van God! Keer terug!

KEER TERUG! DOE DIT IN OVERGAVE EN NEDERIGHEID! HOOR DE STEM, DIE ROEPT IN OPDRACHT VAN UW RABBOENI EN MIJN RABBOENI! PROFETISCHE, OPENBARENDE EN WAARSCHUWENDE BOODSCHAP VAN JHWH, EL ELOHÍM, ADONAI!

Gepubliceerd op 19 jun 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

winds - return to Israel

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Deze profetische, openbarende en waarschuwende boodschap van de almachtige God werd, woord voor woord, via een bode engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet, overgebracht.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelados en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, op 11 november 2013 heeft Profeet Benjamin Cousijnsen tot u in liefde gesproken, onder de naam:

‘Mijn volk, Mijn kinderen, keer terug naar Israël!’

Voorwaar, een opwekking is veel eerder en veel meer een diep besef van zonde en schuld.

Dat is kenmerkend voor elke opwekking! Voorwaar, kom volk van God, keer terug! Doe dit in overgave en in nederigheid. Hoor de stem, die roept in opdracht van uw Rabboeni en mijn Rabboeni. Ja, Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Hij leeft, Jahweh, El Elohím, Adonai!

Voorwaar, het wordt niet moeilijker en zwaarder en zondiger.

Maar er komt een wind, niet in den beginne alleen. Het is een wind Gods in Israël; dat komt! Het is een geschenk van God. Maar men moet de God van Israël, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, wel kennen, en Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, belijden en kennen als de Heer van uw leven. Velen zullen Gods hart en liefde ervaren! Voorwaar,

Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is.

Romeinen 11, vers 2  God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet, wat het schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia, als hij Israël bij God aanklaagt?

En vers 7 en 8  Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen, en de overigen zijn verhard, gelijk geschreven staat: God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden.

En vers 11, 12 en 13  Ik vraag dan: zij zijn toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet! Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid! Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, maar ondertussen zijn er onder u, en de gehele wereld, wel buitenaardse wezens vermengd.

En ze stellen vele gelovigen op de proef! Deze wezens zien er uit als mensen, maar zijn het niet. Ze weten het echter zelf niet eens, dat ze een gevallen engel zijn. Ook via draagmoeders komen ze ter wereld. Er worden zelfs vruchten verwisseld!

De overheden zullen angstvallig nog de buitenaardse contacten geheimhouden van de bezoekers uit de ruimte. Ze zullen als eerste landen bij Jeruzalem, op de berg Sion. Wereldwijd zal men proberen de bezoekers te vernietigen. Terwijl de Rapture, de Opname, heeft plaatsgevonden, zullen deze bezoekers de wereld overnemen!

2 Petrus 2, vers 19 gaf de bode engel Gods. Hier staat geschreven: Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.

Voorwaar, de vrijgekochten zullen op tijd weggerukt worden.

Een grote asteroïde massa zal ook voor veel schade zorgen en zal de aarde uit haar baan doen wijken, en zal de gehele lucht verduisteren, waardoor de Zon en Maan niet meer te zien zijn. Voorwaar, de oprechten zullen gered worden!

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com