DutchVideo 2013

Voorwaar India: Mijn ogen zien bergen zonden!

WAARSCHUWENDE BOODSCHAP VAN DE ALMACHTIGE GOD VOOR INDIA, OVERGEBRACHT AAN GODS WARE EINDTIJDPROFEET, BENJAMIN COUSIJNSEN: INDIA, MIJN OGEN ZIEN BERGEN ZONDEN!

Gepubliceerd op 15 jul 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

stijging in verkrachtingen in India

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 15 juli 2013 bracht de engel des Heren deze waarschuwende boodschap Gods over, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Hoor aandachtig, India!

Zie de waarheid onder ogen.

Lees voor: Mattheüs 22, vers 35 tot en met 40  Hier staat geschreven: En één van hen, een wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de Profeten.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar India, ik ben de bode engel Gods, mijn naam is Carbiosa. Hoor!

Wie denkt gij wie gij waarlijk zijt?

Lees voor: Genesis 1, vers 27  Hier staat geschreven: En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

De bode engel Gods sprak verder,

De vrouw is als een gelijkwaardige partner!

Lees voor: Genesis 2, vers 23 en 24, en Romeinen 13, vers 8 tot en met 10, en Mattheüs 18, vers 3 tot en met 10

Genesis 2, vers 23 en 24  Hier staat geschreven: Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal „mannin” heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.

Romeinen 13, vers 8 tot en met 10  Hier staat geschreven: Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.

Mattheüs 18, vers 3 tot en met 10  Hier staat geschreven: en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen. En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee. Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt. Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, houw hem af en werp hem weg. Het is beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden. Ziet toe, dat gij niet één dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, ja, u daar!

God schiep de mens naar Zijn beeld. Weet gij niet, dat uw goden gevallen engelen zijn?

Bekeer u! en behandel uw naaste met respect.

Lees voor: 1 Johannes 2, vers 15 tot en met 19, en 1 Johannes 3, vers 7 tot en met 9

1 Johannes 2, vers 15 tot en met 19  Hier staat geschreven: Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn.

1 Johannes 3, vers 7 tot en met 9  Hier staat geschreven: Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, India, Mijn ogen zien bergen zonden, en de vrouw is geen dier!

Ik, de Here, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zeg u: Elke vinger, die u mannen uitstrekt, omdat u zich niet heeft kunnen beheersen, door uw valse goden in u te laten werken, en de vrouwen te verkrachten, en kinderen in de bussen en op straat en op school: uw loon zal de hel zijn!

Gij daar, ook u zag ik: u eet vrouwen na uw misbruik!

En ook u daar, u ging met uw vrienden eropuit, om te slachten en te verdelgen! Zie de waarheid onder ogen: de totale overname, zowel in de wereld als bij u!

En onverwachts sla Ik, de Here, toe in uw leven!

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 20, en Johannes 14, vers 17 tot en met 18

Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen.

Johannes 14, vers 17 tot en met 18  Hier staat geschreven: De Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.

Zo sprak de Here Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Zie, Ik kom spoedig!

De bode engel Gods sprak verder,

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com