DutchVideo 2014

Voorwaar, gij daar: Laat Mijn volk gaan!

DIT IS EEN OPENBARENDE, WAARSCHUWENDE BOODSCHAP VAN GOD: VOORWAAR, MEN KRUISIGT EN ONTHOOFDT EN SNIJDT LICHAAMSDELEN AF, EN EET ZELFS OP, WIE MIJ GEVONDEN HEBBEN! SPREEKT DE HEER. BEKEER U!

Gepubliceerd op 16 jun 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

islamization

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 16 juni 2014 werd deze openbarende en waarschuwende boodschap van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord overgebracht door een engel des Heren, een bode engel Gods, aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Gods ware eenvoudige geliefde Profeet Benjamin Cousijnsen. Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Kasiana en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Voor de antichrist is het horen, zien en zwijgen!

2 Korinthiërs 11, vers 14  Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

Voorwaar, de antichrist Obama heeft haast, en stuurt wereldwijd zijn demonen uit. 

2 Korinthiërs 11, vers 15  Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Voorwaar, wereldwijd is er Islamisering!

Handelingen 17, vers 22 tot en met 31  En Paulus, voor de Areopagus staande, zeide: Mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen, dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt; want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uwer verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift: Aan een onbekende god. Wat gij dan, zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u. De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: Want wij zijn ook van zijn geslacht. Daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen, dat de godheid gelijk is aan goud of zilver of steen door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen; omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken.

Voorwaar, de antichrist grijnst in zijn vuist, omdat hijzelf ook Moslim is.

Dus waarom zou hij nu ingrijpen tegen Assad van Syrië, vanwege het afslachten van Christenen, wat ook wereldwijd gebeurt?

Voorwaar, de antichrist heeft Assad niet voor niets overgenomen!

1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Voorwaar, in Berlijn wil men een gezamenlijke kerk oprichten, een mix van God aanbidden.

Zo kwamen dus pastoor Gregor Hohberg en Rabbi Tovia BenChorin en de Imam Kadir Sanci tot een overeenkomst. Voorwaar, en wie heeft u overgenomen?

Er zijn geen andere wegen, die omhooggaan. En er is geen andere God, dan de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de God van Israël, de God van de Schepping. Er is geen andere God, schaam u! Gij weet niet wat gij aanbidt.

Johannes 14, vers 15 en 16  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn.

Johannes 8, vers 31 en 32  Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

Voorwaar, de antichrist steunt elke vorm van het tegennatuurlijke, zolang het maar tegen de Bijbel ingaat!

Voorwaar, de antichrist heeft zelfs voor zichzelf een onbemand vliegtuigje, waarmee hij iemand op afstand kan uitschakelen. Voorwaar, er is nu een geest van chaos op aarde, en verwarring! Voorwaar, gij daar: Laat Mijn volk gaan!

Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Voorwaar, men kruisigt en onthoofdt en snijdt lichaamsdelen af, en eet zelfs op, wie Mij gevonden hebben!

Jesaja 1, vers 5 en 6  Waar wilt gij nog meer geslagen worden, dat gij voortgaat met af te wijken? Het gehele hoofd is ziek, het gehele hart vol krankheid; van de voetzool af tot de schedel is er niets gaaf; wonden, striemen en verse kwetsuren, die niet uitgedrukt zijn noch verbonden noch met olie verzacht.

En vers 15 en 16  Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg Ik mijn ogen voor u; zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen.

Voorwaar, staat er niet geschreven in Exodus 20, vers 13  Gij zult niet doodslaan?

Bekeer u! Anders zal gij, wat gij Mijn kinderen hebt aangedaan, u worden aangedaan in het vuur des hels, erger nog!

Openbaring 20, vers 4 tot en met 6  En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME 

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com