DutchVideo 2016

Voorwaar, geef de satan geen vrij baan!

Boodschap Gods, gebracht door Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Christus, die onder meer zegt tot u, die luistert: Hoor naar Mijn woorden; die zijn getrouw! Voorwaar, wie Mijn werk dat tot zegen is, probeert te verwoesten of te besmetten, en niet Mijn woorden gelooft, zal waarlijk Mijn Koninkrijk niet zien.

Gepubliceerd op 19 nov 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

spirit-of-jezebel

Volledige weergave: 

Shalom, hartelijk welkom! Op 19 november 2016 bracht de Here Jezus Christus, JHWH, Yeshua HaMashiach zelf, Zijn woord over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Mijn geliefde!

Vrede zij u, die zich juist nu laat misleiden door de gevallen engelen!
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Ik, uw Rabboeni, heb u reeds zo vaak gewaarschuwd en tot u gesproken: Wees standvastig, en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed, en laat u niet misleiden door hem, die mijn werk wil vernietigen. Voorwaar, geef de satan geen vrij baan! Ik ben Kadosh, Heilig, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde.

Zalig zij die Mijn ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, en Profetes Theresa zegenen!
Voorwaar, denkt gij echt dat de geest van Izebel, de gevallen engel, alle werken van Mij in de Evangelical Endtimemachine niet zou willen vernietigen, en Mijn grote plan dat Ik heb uitgewerkt?

Voorwaar!
Wie Mijn werk dat tot zegen is, probeert te verwoesten of te besmetten, en niet Mijn woorden gelooft, zal waarlijk Mijn Koninkrijk niet zien. Dit telt ook voor alle luisteraars! Hoor naar Mijn woorden. Die zijn getrouw! Waar blijft uw steun voor Profeet Benjamin en Profetes Theresa? Zijn dit Mijn kinderen?

Ook Ik werd in de steek gelaten, en men zei: “Ik ken u niet!”
Voorwaar, voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zeg u: Behoed u voor het kwaad. De werkers zouden beter moeten weten! Zo heb Ik tot u gesproken.

Mattheüs 25, vers 11 tot en met 13  Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.
En Mattheüs 7, vers 1 en 2  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.
En vers 22 en 23  Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Voorwaar, geliefden, wees geen huichelaar.
Doe de balk uit uw oog weg; dan zult gij scherp zien! Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zeg u: Profeet Benjamin heeft meer dan 3.000 boodschappen gedeeld. En zeg nu niet zoals Petrus: “Ik ken hem niet!”

Openbaringen 22, vers 6 en 7  Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

Ik, uw Rabboeni, El Elohím, Adonai, betuig u, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, De Levende:
Mijn woorden zijn Ja en Amen.
Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com