DutchVideo 2017

Voorwaar Filipijnen, hoor aandachtig, het volgende is profetisch!

Dit is een waarschuwende en mededelende boodschap Gods. De levende God van Profeet Benjamin Cousijnsen spreekt tot u, Filipijnen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 6 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

destroy-your-idols

Volledige weergave: 

Hartelijk welkom! Op 6 juni 2017 bracht de bode engel van God woord voor woord deze mededelende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, dit is een mededelende boodschap Gods.
Kadosh, Kadosh, Kadosh, ja, Heilig, Heilig, Heilig is Adonai, El Elohím, Tz’va’ot! Voorwaar Filipijnen, deze boodschap is voor u!

Maleachi 3, vers 6 en 7  Voorwaar, Ik, de Here, ben niet veranderd, en gij kinderen van Jakob, zijt niet verteerd. Van de dagen uwer vaderen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet onderhouden. Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren, zegt de Here der heerscharen. En dan zegt gij: In welk opzicht moeten wij terugkeren?

Voorwaar!
Mijn naam is Mireach en ben een bode engel Gods, en breng 100% Gods boodschap over aan Gods ware hemelse ingezegende Profeet, Benjamin Cousijnsen. Voorwaar,

Exodus 20, vers 2 tot en met 6  Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

Voorwaar, zo spreekt de levende God van Profeet Benjamin Cousijnsen.
Voorwaar, wie zich onderwerpt aan de God van al wat leeft, en Zijn geboden onderhoudt en zijn afgoden kapot maakt, zal gezegend worden, nadat hij of zij zijn of haar zonden beleden heeft, en zich alleen met zijn gebed richt tot Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God!

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Vers 10  Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken.
Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Vers 19 tot en met 21  Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, luister ook naar de boodschap van 2 juni 2017, met de titel:
‘Alert aan de Filipijnen: de ISIS spionnen zitten overal!’ Voorwaar Filipijnen, hoor aandachtig, het volgende is profetisch!

Genesis 18, vers 23 tot en met 33  En Abraham trad nader en zeide: Zult Gij dan de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen? Misschien zullen er vijftig rechtvaardigen in de stad zijn; zult Gij haar dan verdelgen, en aan de plaats geen vergiffenis schenken ter wille van de vijftig rechtvaardigen, die in haar zijn? Het zij verre van U, aldus te handelen, de rechtvaardige te doden met de goddeloze, zodat de rechtvaardige zou zijn gelijk de goddeloze; verre zij het van U; zou de Rechter der ganse aarde geen recht doen? En de Here zeide: Indien Ik te Sodom vijftig rechtvaardigen in de stad vind, zal Ik de gehele plaats vergiffenis schenken om hunnentwil. En Abraham antwoordde: Zie toch, ik heb mij verstout tot de Here te spreken, hoewel ik stof en as ben. Misschien ontbreken er aan de vijftig rechtvaardigen vijf; zult Gij dan om die vijf de gehele stad verwoesten? En Hij zeide: Ik zal haar niet verwoesten, indien Ik er vijfenveertig vind. En hij sprak verder tot Hem en zeide: Misschien worden er daar veertig gevonden. En Hij zeide: Ik zal het niet doen ter wille van de veertig. En hij zeide: De Here worde toch niet toornig, als ik nog eens spreek; misschien worden er daar dertig gevonden. En Hij zeide: Ik zal het niet doen, indien Ik er daar dertig vind. En hij zeide: Zie toch, ik heb mij verstout tot de Here te spreken; misschien worden er daar twintig gevonden. En Hij zeide: Ik zal haar niet verwoesten ter wille van de twintig. En hij zeide: De Here worde toch niet toornig, als ik nog eenmaal spreek; misschien worden er daar tien gevonden. En Hij zeide: Ik zal haar niet verwoesten ter wille van de tien. Toen ging de Here weg, nadat Hij geëindigd had tot Abraham te spreken, en Abraham keerde naar zijn woonplaats terug.

Voorwaar Filipijnen, bekeer u!
Want de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en Profeet Benjamin Cousijnsen, ziet dat men niet rechtvaardig is en men zich gelijkgesteld heeft aan Sodom, en ook de kerken zitten vol huichelaars en kwaadsprekers. Voorwaar, God wil de Filipijnen redden, ja, redden, ook van ISIS bevrijden!

Leviticus 26, vers 11 tot en met 13  En Ik zal mijn tabernakel in uw midden zetten, en Ik zal geen afkeer van u hebben, maar Ik zal in uw midden wandelen en u tot een God zijn en gij zult Mij tot een volk zijn. Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte heb geleid, opdat gij hun niet meer tot slaven zoudt zijn; Ik heb de stangen van uw juk verbroken en u rechtop doen gaan.

Voorwaar, start er mee om u over te geven aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God, voordat uw kans verkeken is!
Elke rechtvaardige, die zich bekeert en werkt aan zijn relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en zich niet wendt tot de afgoden, en overigen, zal gezegend en beschermd worden, en mag er zeker van zijn, dat God in zijn midden zal wandelen en u tot een God zal zijn.

Leviticus 26, vers 14 tot en met 19  Maar indien gij naar Mij niet luistert en al deze geboden niet doet, indien gij mijn inzettingen versmaadt en van mijn verordeningen een afkeer hebt, zodat gij geen van mijn geboden doet en mijn verbond verbreekt, dan zal Ik ook aldus met u doen en met verschrikking u bezoeken: tering en koorts, die de ogen verteren en het leven doen verkwijnen; dan zult gij tevergeefs uw zaad zaaien, want uw vijanden zullen het eten. Ik zal mijn aangezicht tegen u keren, zodat gij voor uw vijanden geslagen zult worden, en die u haten, zullen over u heersen, en gij zult vluchten, zonder dat iemand u vervolgt. En indien gij desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe, en uw trotse macht zal Ik breken en uw hemel maken als ijzer en uw land als koper.

Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren.
Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com