DutchVideo 2014

Voorwaar, er is leven in het heelal! Deel 1

DEEL 1*  OPENBARING GODS, WOORD VOOR WOORD DOORGEGEVEN AAN ZIJN DIENSTKNECHT EN EINDTIJDPROFEET, BENJAMIN COUSIJNSEN: ER IS LEVEN IN HET HEELAL, EEN LEVEN VAN ONTELBAAR VEEL GEESTEN, ZOWEL GOEDE ALS SLECHTE GEESTEN! DE HEER SPRAK: HIEROP KOMT EEN VERVOLG BOODSCHAP.

Gepubliceerd op 12 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

heelal

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! 12 Februari 2014

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn naam is Elisama en ben een bode engel Gods.

Psalm 19, vers 2  De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen.

Psalm 104, vers 24  Hoe talrijk zijn uw werken, o HERE, Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; de aarde is vol van uw schepselen.

Voorwaar, de mens wil als God zijn en tot de uiterste hoogte des hemels binnendringen.

En als het kan, wil men zelfs in het verborgene de hemel opzoeken en, in alle dwaasheid, bereiken.

Deuteronomium 29, vers 29  De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen.

De mens wil steeds verder doordringen met de kennis van de gevallen engelen.

Ooit waren ze engelen des hemels, de technologische gevallen engelen, en hun kennis is zeer groot! Maar met hun kennis en ontrouw kozen ze de zijde van Lucifer, de satan, en werden uit de hemel verbannen. Zo maakten ze ook ruimteschepen en landingsbanen.

En nu, met hun kennis, werd ook fantasie werkelijkheid en leeft men nu in de tijd van de ruimtevaart en science fiction.

Voorwaar, 380.000 kilometer is de Maan van de Aarde verwijderd.

God heeft het goed overdacht en zag dat het zeer goed was!

De planeet Mars is 70.000.000 kilometer van de Aarde af. En daar bevindt zich ook een onzichtbare wereld van het rijk der duisternis: de ‘bezoekers uit de ruimte’!

Saturnus is 1.500.000.000 miljoen kilometer van de Aarde af, en Neptunus zelfs 4.500.000.000 kilometer.

Wat een onvoorstelbare afstanden, hè? Kunt gij u voorstellen, hoe snel de bode engelen Gods zijn door de ruimte?

Geen afstand is te ver!

De ster, die het dichtste bij de Aarde is, is wel 40.000.000 kilometer van de Aarde af.

De Maan is nu al binnen het bereik der mensen gekomen, en men heeft het al enkele malen bezocht, en enkele andere.

Men raakt aan alle dingen gewend…

En men weet nauwelijks hoeveel satellieten zich al in de ruimte om de Aarde bewegen, waaronder satellieten, die men gebruikt voor totale overname van de mens, via de RFID-chip 666.

Voorwaar, David heeft de Heer meer geprezen in de heerlijkheid en majesteit van het ganse heelal, dan alle astronauten bij elkaar met hun ruimtevluchten!

Psalm 19, vers 2 tot en met 9  De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen; de dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen: toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld. – Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon, die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad te lopen. Van het ene einde des hemels is haar opgang en haar omloop tot het andere einde; niets blijft verborgen voor haar gloed. De wet des HEREN is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des HEREN is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige. De bevelen des HEREN zijn waarachtig, zij verheugen het hart; het gebod des HEREN is louter, het verlicht de ogen.

Voorwaar, zoals een astronaut de uitdrukking gaf uit zijn mond, dat Hij God nog nooit was tegengekomen – een vreselijk gezegde! – nu heeft deze astronaut toch nog God mogen ontmoeten in de dood.

Voorwaar, er is leven in het heelal, doch van geesten. Ontelbare menigten van geesten bevinden zich daar: goede, maar ook boze geesten.

Job 26, vers 13 en 14  Door zijn adem werd de hemel helder, zijn hand doorboorde de snelle slang. Zie, dit zijn nog maar de uitlopers zijner wegen, en slechts een fluisterend woord vernemen wij van Hem. Wie zou dan de donder zijner kracht kunnen verstaan?

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com