DutchVideo 2014

Voordat Vlucht MH17 neerging, waren ze weggenomen!

OPENBAREND WOORD VAN BEMOEDIGING EN VERTROOSTING, ONTVANGEN DOOR PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. O.A.: VOORDAT VLUCHT MH17 NEERGING, WAREN ER VELEN UIT HUN LICHAAM WEGGENOMEN… ZE WAREN OPEENS WEGGERUKT!

Gepubliceerd op 21 jul 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC 

Vlucht MH17

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 21 juli 2014 bracht een engel van God, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Ruacha, Yeshu, Shalom! Dit is een hemelse groet.

Mijn naam is Lovesadai en ik ben een bode engel Gods. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: Voorwaar, luister aandachtig!

Vlucht MH17 gaat als een tweesnijdend zwaard, zeer diep.

Zó diep, dat het vaneenscheidt, zowel ziel als geest, zowel gewrichten als merg. Zelfs de gedachten des harten liggen open en ontbloot voor Yeshua HaMashiach, de Zoon van God, Jezus Christus. Voorwaar,

Hebreeën 4, vers 15  Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

Psalm 46, vers 2 en 3  God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee.

Voorwaar, ik openbaar u:

Voordat Vlucht MH17 neerging, waren er al velen uit hun lichaam weggenomen, die een relatie hadden met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ze waren opeens weggerukt! Voorwaar, erger nog dan Vlucht MH17 zal de grote Wegrukking zijn, de Opname! Terwijl velen dachten, dat ze hun dierbaren terug zouden zien, waren ze er opeens niet meer.

Voorwaar, voor hen, die mensen kennen van Vlucht MH17, weet, dat zij die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hadden aangenomen, zijn opgevaren, omhoog!

Hun erfdeel is de hemel, waar eeuwig leven is.

Johannes 3, vers 17 tot en met 21  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, velen die nu zeggen, en het gezegd hebben, dat die Christenen krankzinnig waren, zullen nog ergere gebeurtenissen onder ogen zien!

Zonder een relatie met de Koning van uw hart, uw Rabboeni, uw Meester, Adonai, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God, kan het opeens voor velen te laat zijn. Vele familieleden moeten vandaag nog een radicale keus maken, om hun geliefden terug te zien in de hemel! Voorwaar, open uw hart. Hij zal u bevrijden van al uw angsten, ziekten en zonden en gemis! Waar uw hart zo vol van is, daar zal u zijn. Kom naar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Mattheüs 5, vers 2 tot en met 4  En Hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende: Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.

En vers 8  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.

En vers 14 en 15  Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn.

Voorwaar, 

Wijsheid 3, vers 1 tot en met 5  De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand, geen marteling kan hun deren. Dwazen menen dan wel dat de rechtvaardigen dood zijn, dat het ellendig is dat ze ons moesten verlaten en rampzalig dat ze afscheid moesten nemen – de rechtvaardigen zijn evenwel in vrede. Ook al ziet iedereen hun lot als een straf, zij koesterden de hoop op onsterfelijkheid. En na een korte tijd van lijden is hun onmetelijk geluk ten deel gevallen, want God heeft hen op de proef gesteld en hen waardig gekeurd om bij hem te zijn.

Sirach 15, vers 14 tot en met 17  Hijzelf heeft de mens in het begin gemaakt en hem de vrijheid gegeven zelf te beslissen. Als je het wilt kun je de geboden naleven, hem trouw zijn omdat je daarvoor kiest. Hij heeft je vuur en water voorgezet: strek je hand uit naar wat je verkiest. Vóór de mens liggen het leven en de dood, hij krijgt waar hij voor kiest.

Voorwaar, God is het, die u wil en kan redden!

De keuze is aan u. De God van Abraham, Izaäk en Jakob heeft u lief!

Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Johannes 12, vers 44 tot en met 46  Jezus riep en zeide: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem, die Mij gezonden heeft; en wie Mij aanschouwt, aanschouwt Hem, die Mij gezonden heeft. Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve.

En vers 48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De bode engel Gods sprak,

Kies ook nu, voordat het te laat is: voor de hemel of de hel!

Beide bestaan!

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com