DutchLord's SupperVideo 2015

Voordat u in Gods Heiligheid deelneemt aan het Heilig Avondmaal!

Boodschap Gods: Voorwaar, wees zuiver, voordat u in Gods Heiligheid deelneemt aan het Heilig Avondmaal!

Gepubliceerd op 28 jan 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

understanding the LORD's Supper

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 28 januari 2015 bracht een bode engel van God, een engel des Heren, woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Rafaël.

Voorwaar, op 23 oktober 2012 bracht ik u een boodschap, met de titel:
‘Ik spreek over het Heilige Avondmaal!’ Voorwaar, ik zeg u dit in liefde: Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Mattheüs 5, vers 8  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.

Voorwaar, wees zuiver, voordat u in Gods Heiligheid deelneemt aan het Heilig Avondmaal!
Ga nederig en met respect, en breng uw zonden voorheen in gebed. En overdenk in stilte, of u alles hebt rechtgezet.

Mattheüs 6, vers 12  En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

Laat het ook niet zo zijn, dat u, ondanks dat u die zuster of broeder of die Profeet Benjamin Cousijnsen, die u niet mag, toch gaat deelnemen aan het Heilig Avondmaal.
Laat niets u in de weg staan, want licht en donker gaat niet samen. Bekeer u voorheen, voordat u, wegens uw wandel en gedachten en gebondenheid, er zwaar voor zal boeten in Gods Heiligheid!

Mattheüs 6, vers 13 en 14  En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven.

Voorwaar, 

Mattheüs 6, vers 22 tot en met 23  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, in Gods Heilige Avondmaal wordt gij geheiligd, en wordt Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, vereerd, doordat u deelneemt aan Zijn verbond!

Johannes 15, vers 11 tot en met 13  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

Ruacha, Yeshu, Shalom! zeg ook ik u, Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com