DutchVideo 2014

Voordat gij het weet zijt gij een ster!

17-03-2014  BOODSCHAP 100% AFKOMSTIG VAN DE HERE GOD: VOOR U, DIE VERLANGT EEN STER TE WORDEN! OVERGEBRACHT VIA DE BODE ENGEL GODS, IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, AAN EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN.

Gepubliceerd op 18 maart 2014 door Faa-iza

Please share and do not change © BC

Limousine

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! U luistert naar een boodschap, overgebracht door een van de bode engelen Gods, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, die dagelijks boodschappen overbrengen in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare Naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Wat is uw hoogtepunt?
Men kan alles bereiken als men wil. Voordat gij het weet zijt gij een ster, een gevallen ster! En velen aanbidden u en verhogen u als een god, zodat men niet in de gaten heeft, dat men daarmee satan verhoogt. Om het compleet te maken, het volgende:

Satan zal u al zijn rijkdommen geven, indien gij u als ster nederwerpt voor hem, zoals vele sterren deden, die op hun eigen ster mochten staan.

Mattheüs 4, vers 8 tot en met 10 Hier staat geschreven: Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen!

De bode engel Gods sprak, Voorwaar, dit is profetisch!

Exodus 32, vers 35 Zo sloeg de HERE het volk, omdat dit het kalf gemaakt had, dat Aäron vervaardigd had.
De bode engel Gods sprak,

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, Michaël, en zeg u, Al geniet gij zo, en worden er alle voorbereidingen getroffen voor uw optredens, zoals de rode loper, een luxe limousine en het beste hotel, al zijt gij nog zó rijk en machtig, en hebt gij zó veel invloed…
Voorwaar, zo zal de Here u slaan en u met Zijn voeten vertrappen. Bekeer u, voordat gij in de poel des vuurs geworpen wordt! Was Zijn hoogtepunt niet de hel?
Voor u hoeft dit beslist niet zo te zijn!

Galaten 6, vers 7 Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

De bode engel Gods sprak, Bekeer u en geef u over! 

Markus 8, vers 36 Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?
De bode engel Gods sprak verder,

Daar in de hel zijn de wormen 20cm lang, die nimmer sterven, en dit is het hoogtepunt van satans contract!
Voorwaar, maar de rode loper van God is ook voor Zijn kinderen uitgerold.
En deze vreugde in Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zal nimmer vergaan! En wie in Hem geloven en zich bekeren, zullen eeuwig leven ontvangen, en bekleed worden in blinkend en smetteloos wit fijn linnen. En gij zult de ware Ster aanschouwen: de Koning der koningen, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, en gij zult als koningen zijn. Dit is de volle waarheid voor een kind van God! En deze ware Ster stelt nimmer teleur. Tot slot,

Johannes 3, vers 16 en 17 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods verder, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com