DutchVideo 2020

Voordat de haan kraait, zullen velen hun geloof in Jezus Christus verloochenen!

Dus zoals Peter zei: “Heer, waarom kan ik u nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor je neerleggen! ”, Zullen velen ook zeggen, maar later Hem en hun geloof helaas verloochenen. Bekeer u en open uw mond om te getuigen en schaam u niet!

Gepubliceerd op 21 December 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 17 December 2020 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Johannes 13, vers 34 en 35 Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.
En vers 37 vanaf: Ik zal mijn leven voor U inzetten!
En verse 38 Jezus antwoordde: Uw leven zult gij voor Mij inzetten? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de haan zal niet kraaien, eer gij Mij driemaal verloochend hebt.

Voorwaar, mijn naam is Minazach, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, kadosh, heilig is de Here, de Koning der koningen, de Almachtige Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Voorwaar, hoe vaak hebt u niet de Here verloochend? Velen zeggen net als petrus: “Ik zal mij leven voor u inzetten Here!”

Johannes 16, vers 12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen.
En Lucas 21, vers 14 Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te bedenken, hoe gij u zult verdedigen.
En Lucas 22, vers 19 tot en met 23 En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt. Doch zie, de hand van hem, die Mij verraadt, is met Mij aan de tafel. Want de Zoon des mensen gaat wel heen, naar hetgeen beschikt is, doch wee die mens, door wie Hij verraden wordt! En zij begonnen er onder elkander over te twisten, wie van hen het wel zijn kon, die dat zou doen.
En vers 31 tot en met 34 Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. Hij zeide tot Hem: Here, met U ben ik bereid ook gevangenis en dood in te gaan! Maar Hij zeide: Ik zeg u Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult geloochend hebben, dat gij Mij kent.

Voorwaar, laat de haan niet kraaien, maar houd u aan uw beloften aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Lucas 22, vers 47 en 48 Terwijl Hij nog sprak, zie, daar kwam een schare en hij, die Judas genoemd werd, één van de twaalven, liep voor hen uit en hij naderde Jezus om Hem te kussen. En Jezus zeide tot hem: Judas, verraadt gij de Zoon des mensen met een kus?
En vers 54 tot en met 62 Toen zij Hem gevangengenomen hadden, voerden zij Hem weg en leidden Hem naar het huis van de hogepriester. En Petrus volgde van verre. Toen zij een vuur hadden aangelegd, midden in de hof, en bij elkander zaten, ging Petrus tussen hen in zitten. En bij het licht van het vuur zag een slavin hem zitten en zij keek hem scherp aan en zeide: Ook die was bij Hem! Maar hij loochende het en zeide: Vrouw, ik ken Hem niet! En even daarna zag een ander hem en zeide: Ook gij behoort tot hen! Maar Petrus zeide: Mens, ik niet! En ongeveer een uur later verzekerde een ander en zeide: Inderdaad, ook die man was bij Hem, want hij is een Galileeër! Maar Petrus zeide: Mens, ik weet niet, wat gij zegt! En terstond, terwijl hij nog sprak, kraaide een haan. En de Here keerde Zich om en zag Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord des Heren, hoe Hij tot hem gezegd had: Eer de haan heden kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter.

Voorwaar, zo ook nu als men vraagt aan u, bent u christen?
Of behoort u aan Hem, aan Yeshua, Jezus? Er zijn sommigen die zich schamen en durven te zeggen: “Ik ken Hem niet!” Voorwaar, zijn ze echt wederomgeboren christen?

Marcus 14, vers 29 En Petrus zeide tot Hem: Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik zeker niet!

Voorwaar, bekeer u en open uw mond om te getuigen en schaam u niet!

Marcus 14, vers 38 Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.
En Romeinen 1, vers 16 en 17 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.
En Lucas 9, vers 23 Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij.
En vers 26 en 27 Want ieder, die zich voor Mij en voor mijn woorden zal schamen, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en de heilige engelen. Ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen onder degenen die hier staan, welke voorzeker de dood niet zullen smaken, voordat zij het Koninkrijk Gods gezien hebben.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com