DutchVideo 2016

Voor U!

Boodschap Gods: Laat Uw vreugde, hemelse vreugde en hemelse dans in mij, voor JHWH, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, tot Zijn glorie zijn, en mij leiden en doorstromen!

Gepubliceerd op 10 maart 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

heavenly dance

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 9 maart 2016 werd woord voor woord de volgende boodschap Gods overgeleverd door de bode engel Gods, in opdracht van de almachtig God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is JHWH, uw Rabboeni, El Elohím, Adonai!

Prijs Hem en dans voor Hem en zing voor Hem en aanbid Hem!
En wees nederig voor Zijn aangezicht. Kadosh, kadosh, kadosh! Welkom, Heilige Geest van God! Laat Uw vreugde, hemelse vreugde en hemelse dans in mij, voor JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot Zijn glorie zijn, en mij leiden en doorstromen. Halleluja! Vreugde! Dank U.

Psalm 94, vers 19  Bij de veelheid van mijn gedachten in mijn binnenste verkwikten uw vertroostingen mijn ziel.

En Habakuk 3, vers 17 en 18  Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst van de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil.

En Filippenzen 4, vers 4  Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!

En 1 Thessalonicenzen 5, vers 16 tot en met 18  Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.

En Jesaja 61, vers 10  Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.

En 2 Korinthiërs 9, vers 7  En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.

Johannes 16, vers 24  Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

En Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

En Romeinen 15, vers 32  Opdat ik, in blijdschap tot u gekomen met Gods wil, mij tezamen met u verkwikken moge.

En 1 Timotheus 6, vers 6  Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, indien zij gepaard gaat met tevredenheid.

Mijn naam is Coldance en ben een bode engel Gods. 

Psalm 149, vers 4  Want de Here heeft een welbehagen in zijn volk, Hij kroont de ootmoedigen met heil.
En Psalm 148, vers 14  Hij heeft voor zijn volk een hoorn verhoogd: een lofzang voor al zijn gunstgenoten, voor de kinderen Israëls, het volk dat nabij Hem is. Halleluja.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com