DutchVideo 2021

Volhardt tot het einde!

In deze boodschap, heeft de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, gesproken en het is wijsheid om te luisteren en te doen, wat de Heer u opdraagt. Lees of luister verder naar de boodschap.

Gepubliceerd op 28 oktober 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 27 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, het is werkelijkheid geworden, dat het merkteken van het beest nu wereldwijd bijna actief is.
Voorwaar, verplichte vaccinaties waren altijd al het doel van satan daar behoeft men geen uitleg meer over te geven. Tevens, ook via de vele openbaringen die sinds 2012 werden doorgegeven via Gods ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, ziet men dat nu alles heel snel aan het vervullen is. Daarom, is het heel verstandig om Rapture ready te zijn!

Voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach JHWH, Jezus Christus:

Mattheüs 7, vers 12 Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de Profeten.

Als men, christen is, of niet, behandelt u toch de mensen, zoals u ook behandeld wilt worden.
Ook is het een volkswijsheid, die velen zullen herkennen: Breng de ander geen schade toe, dan zul je geen schade van de ander ondervinden. Voorwaar,

Mattheüs 7, vers 1 tot en met 3 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?

Voorwaar, vele christenen die gevaccineerd zijn en voorzien zijn met het kenmerk 666, zullen het merken en ondervinden, dat wereldwijd juist alleen de ongevaccineerden zijn verdwenen in Christus.
Voorwaar, ik zeg u, die volhard hebben tot het einde, zullen behouden worden en weggenomen.

Voorwaar, volg het kwaad niet na, maar het goede.
Want de Here heeft u gezegd, “Wie kwaad doet en naar de Nieuwe Wereld Orde luistert zal ook niet worden opgenomen en thuis gehaald worden.”

Deuteronomium 30, vers 17 en 18 Maar indien uw hart zich afwendt en gij niet luistert doch u laat verleiden en u voor andere goden nederbuigt en hen dient, dan verkondig ik u heden, dat gij zeker te gronde zult gaan; niet lang zult gij leven in het land. Tot zover.

Voorwaar, betreft de ongevaccineerden:

Deuteronomium 31, vers 5 en 6 De HERE zal hen aan u overleveren, en gij zult met hen doen geheel overeenkomstig het gebod, dat ik u gegeven heb. Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de HERE, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.
En De 3de brief van Johannes 1, vers 9 Ik heb aan de gemeente een en ander geschreven; maar Diotrefes, die onder hen de eerste tracht te zijn, ontvangt ons niet.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen, zegt u: “Doe wat Ik tot u gesproken heb en overtreedt niet!”

Judas 1, vers 17 tot en met 23 Gij echter, geliefden, herinnert u de woorden, die vóór dezen gesproken zijn door de apostelen van onze Here Jezus Christus, dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven. En weest ook barmhartig jegens sommigen, die twijfelen, redt hen door hen uit het vuur te rukken, maar weest jegens anderen barmhartig in vreze, uit afkeer zelfs van het kleed, dat door het vlees bevlekt is. Amen!

Aan de vrucht herkent men de Geest of hij van Mij is of niet.

Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

De tijd is nabij! Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com