DutchVideo 2018

Volg Gods raadgevingen en wijze lessen op!

God haat het als men Zijn wijze raadgevingen en levenslessen afstoot. De kroon is ontzag hebben voor de Heer! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 7 sept 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Op 7 september 2018 bracht de bode engel van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Spreuken 2, vers 6  Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.

En Sirach 24, vers 9  Hij heeft mij in het begin, vóór alle tijden geschapen, en ik zal nimmer sterven.

En Spreuken 1, vers 20 tot en met 22  De Wijsheid roept luide op de straat, op de pleinen verheft zij haar stem, op de hoek der rumoerige straten roept zij, bij de ingangen der poorten, in de stad, spreekt zij haar redenen: Hoelang zult gij, onverstandigen, het onverstand liefhebben, zullen spotters aan spotternij een welgevallen hebben, en dwazen de kennis haten?

Voorwaar, wie wijsheid liefheeft, keert zich tot Gods vermaning! 

Spreuken 1, vers 24 tot en met 31  Omdat gij weigerdet, toen ik riep, niemand acht gaf, toen ik mijn hand uitstrekte, gij al mijn raadgevingen in de wind sloegt, en mijn vermaning niet wildet, daarom zal ik ook lachen om uw verderf; ik zal spotten, wanneer uw verschrikking komen zal. Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind, wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen, dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden. Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des Heren niet hebben verkozen, mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad, zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen.

Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods.
Voorwaar, deel de boodschappen Gods, zodat velen wijken van hun onverstandigheden, en de wijsheid Gods en raadgevingen niet in de wind slaan! Zo spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ook het volgende:

Spreuken 1, vers 33  Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil.
En Spreuken 9, vers 10 en 11  De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand. Want door mij worden uw dagen vermeerderd, worden jaren van leven u toegevoegd.

En 1 Korinthiërs 1, vers 9 en 10  God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here. Doch ik vermaan u, broeders, “maar dit telt ook voor de zusters”, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.

Voorwaar, God haat het als men Zijn wijze raadgevingen en levenslessen afstoot!
De kroon is ontzag hebben voor de Heer.

Sirach 25, vers 10 tot en met 12  Hoe groot is hij “of zij” die wijsheid heeft gevonden, maar niemand is groter dan wie ontzag heeft voor de Heer. Ontzag voor de Heer gaat boven alles; wie daarnaar leeft is met niemand te vergelijken. Liefde voor de Heer begint met ontzag voor hem, verbondenheid met de Heer begint met trouw aan hem.

Overdenk Gods woorden voor u.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com