DutchVideo 2023

Voelt u ook dat de Opname voor de deur staat?

Niet alleen de profeten van Betel wisten wat er op die dag zou gebeuren, maar ook die van Jericho. Vele gelovigen voelen op een vergelijkbare manier dat de Opname, de transformatie, spoedig zal plaatsvinden.

Gepubliceerd op 12 september 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 12 september kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die overgebracht is door de bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam boven alle namen; Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, spits uw oren en hoor aandachtig!

2 Koningen 2, vers 1 Het geschiedde, toen de Here Elia in een storm ten hemel zou opnemen…tot zover.
En vers 3 Toen kwamen de profeten van Betel naar Elisa en vroegen hem: Weet gij, dat de Here heden uw heer boven uw hoofd zal wegnemen? En hij antwoordde: Ook ik weet het, zwijgt stil.

Voorwaar, maar in vers 5 leest u ook dat niet alleen de profeten van Betel wisten wat er op die dag zou gebeuren, maar ook die van Jericho.

2 Koningen 2, vers 11 En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel.
En vers 12 En Elisa zag het en riep uit: Mijn vader, mijn vader!…tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods.
Op een vergelijkbare manier, weten en voelen vele gelovigen dat de Opname, de transformatie spoedig zal plaatsvinden.

Lucas 24, vers 36 tot en met 43 En terwijl zij hierover spraken, stond Hij zelf in hun midden; en zij werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen. Doch Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart? Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb. En bij dit woord toonde Hij hun zijn handen en voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets te eten? Zij reikten Hem een stuk van een gebakken vis toe. En Hij nam het en at het voor hun ogen.
En vers 50 en 51 En Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde.

En Openbaring 3, vers 10 en 11 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

En Openbaring 22, vers 12 tot en met 14 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen. Amen!

Tot slot, voelt u ook dat de Opname voor de deur staat? Zo ja, wees dan geestelijk klaar!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com