DutchVideo 2013

Vloek verbroken door Gods kracht!

DE ENGEL DES HEREN, MICHAËL, BRACHT DEZE BOODSCHAP EN RECENTE GEBEURTENIS TER SPRAKE, NADAT CHARMAINE HAD GEDAAN, WAT DE HEER HAD GESPROKEN EN OPGEDRAGEN VIA PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN.

Gepubliceerd op 5 aug 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

koffiebar

Volledige weergave:

Welkom! Op 5 augustus 2013 bracht een engel des Heren deze boodschap van de almachtige God over, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Michaël.

Voorwaar, gij had een ontmoeting met een gevallen engel.

Gij dronk in een koffiebar koffie en gij las uit uw Bijbel. Satan weet dat gij gebruikt zou worden, en hij zond zijn gevallen engel met vriendelijke vragen, en sprak een vloek over u uit, dat gij zo zoudt sterven of sterven door een ongeval. Voorwaar, op 13 augustus 2013 zoudt gij niet meer in leven zijn.

Ik ben een strijder tegen het kwaad, en de vloek is opgeheven en verbroken in Jezus Christus’ naam!

Voorwaar, Charmaine Barnard Marius, vertrouw op Abba, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Lees voor: Psalm 66, vers 16 tot en met 20  Hier staat geschreven: Komt, hoort, en ik wil vertellen, gij allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel. Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong. Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord. Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.

Numeri 6, vers 24 tot en met 27  Hier staat geschreven: De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.

Psalm 68, vers 20 tot en met 22  Hier staat geschreven: Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil. Die God is ons een God van uitreddingen, bij de HERE Here zijn uitkomsten tegen de dood. Waarlijk, God verplettert het hoofd van zijn vijanden, de harige schedel van wie volhardt in zijn schuldige daden.

Psalm 91, vers 8 tot en met 12  Hier staat geschreven: Slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

De engel des Heren sprak verder,

Geliefden, lof en eer aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Hij houdt van u! Voorwaar, deel uw kennis en deel de boodschappen van Gods geliefde Profeet, en bedek u onder het kostbaar Bloed, elke dag, en onderhoud Gods heilige Geschriften van Genesis tot Openbaring, en de Deuterocanonieke heilige Geschriften, en neem ook de heilige Geschriften van Henoch serieus. Voorwaar, ook telt dit voor u!

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u, die luistert: Neem hem serieus, Mijn aangestelde Profeet!

Lees voor: Efeziërs 4, vers 11 tot en met 12  Hier staat geschreven: En Hij heeft zowel apostelen als Profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De engel des Heren sprak verder,

Voorwaar, ik ga nu, en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, behoede u.

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com