DutchVideo 2017

Via een kruis of andere afgod kan Jezus Christus u niet beschermen!

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, beschermt u niet via een of ander kruisje of afbeelding of stenen afgod. Luister aandachtig, want vandaag hoort of leest u, hoe Jezus Christus u wel kan en wil beschermen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 19 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Shalom, hartelijk welkom! Op 19 september 2017 bracht een engel boodschapper van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Johannes 3, vers 17 en 18  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Voorwaar, in vele taxi’s hangen kruisjes aan de spiegel, of om de versnellingspook! 

Johannes 8, vers 12 tot en met 14  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens hebben. De Farizeeën dan zeiden tot Hem: Gij getuigt van Uzelf, uw getuigenis is niet waar. Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ook al getuig Ik van Mijzelf, toch is mijn getuigenis waar, want Ik weet, vanwaar Ik gekomen ben en waar Ik heenga; maar gij weet niet, vanwaar Ik kom of waar Ik heenga.

Voorwaar, velen kussen een tastbaar kruis, waar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, allang vanaf is.
Vele Filipijnen, maar ook andere landen, zijn blindgeslagen voor de waarheid!

Johannes 10, vers 1  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover.
En vers 6 tot en met 10  In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak. Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, beschermt u niet via een of ander kruisje of afbeelding of stenen afgod!

Exodus 23, vers 24 tot en met 26  Gij zult u niet nederbuigen voor hun goden noch hen dienen en gij zult niet doen naar hun werken, maar gij zult ze volkomen vernielen en hun gewijde stenen zult gij geheel verbrijzelen. Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen. Geen vrouw in uw land zal een misgeboorte hebben of onvruchtbaar zijn. Het getal uwer dagen zal Ik vol maken.
En Exodus 20, vers 4 tot en met 7  Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.

Voorwaar!
De God van Abraham, Izaäk en Jakob, en Profeet Benjamin Cousijnsen en Profetes Theresa, en van de warriors van de Evangelical EndTime Machine, de Koning der koningen, waarschuwt u die luistert, dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, duidelijk zegt: “Ik ben de enige Weg, en ook niemand komt tot de Vader, dan door Mij!” Wat de Paus en de Rooms-Katholieke kerk velen wijsmaakt, is een grote misleiding en leugen! Zij zeggen, dat men via Maria kan bidden en de zogenaamde heiligverklaarde personen. Dit alles valt onder afgoderij van de duisternis! Niemand anders dan Jezus Christus, Yeshua HaMashiach alleen, deed grote wonderen, en droeg uw zonden en vergaf u aan het kruis, in uw plaats. Voorwaar, geen één, ook Maria niet, kon u redden, dan alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Zonder relatie met Hem gaat u verloren! Boeddha-, Maria-, afgodenaanbidders, bekeer u! Alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is de enige Weg.

Jesaja 59, vers 4 tot en met 6  Er is niemand die een gegronde aanklacht indient, en niemand die naar waarheid richt; zij vertrouwen op ijdelheid, spreken valsheid, gaan zwanger van moeite en baren onheil. Zij broeden eieren van giftige slangen uit en weven spinnewebben. Wie van hun eieren eet, zal sterven; als er een ingedrukt wordt, berst er een adder uit. Hun webben deugen niet tot kleding, en met hun maaksels kunnen zij zich niet bedekken; hun maaksels zijn maaksels van boosheid, en gewelddaden zijn in hun handen.
En vers 8  De weg des vredes kennen zij niet, en er is geen recht in hun sporen; zij gaan langs kronkelpaden; niemand die ze betreedt, kent vrede.

En Johannes 5, vers 25  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen, zullen leven.

Voorwaar, start uw relatie op de goede, ware weg.
Hij is de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Nodig Hem uit om in uw hart te komen, en praat met Hem. Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods. Alle eer aan de opgestane Heer, die leeft, Yeshua HaMashiach! Alleen Hij redt.
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com