DutchVideo 2014

Via de Media krijgt men te zien en te horen, wat men wil zien en horen!

SATAN WIL DAT DE KINDEREN GODS HUN MOND HOUDEN, ZODAT HIJ ZIJN WERK BETER KAN DOEN. OPEN UW MOND, WEES NIET BEVREESD!

Gepubliceerd op 18 aug 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Obama controlling media - mind control

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 18 augustus 2014 bracht een bode engel van God, een engel des Heren, woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Zebulon en breng u, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods!

Op 5 februari 2013 en 17 augustus 2013 werd u veel geopenbaard via Profeet Benjamin, onder andere over AREA 51.

Voorwaar, Obama vreest nog steeds Edward Snowden vanwege de documenten en foto’s! Voorwaar, de antichrist heeft al geld geboden in het verborgene, en zelfs toestemming gegeven om terug te komen, als Edward Snowden weer zijn baan wil uitoefenen, met als doel hem te vermoorden. Voorwaar, zelfs de spionnen van de geheime dienst met een geheime missie kunnen Edward Snowden in Rusland maar niet oppakken en vermoorden. Zelfs via het eten heeft men al geprobeerd Edward Snowden te vermoorden! Voorwaar, ook heeft men geprobeerd voor uitlevering Rusland zover te krijgen.

1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Voorwaar, denkt gij echt dat de media u de waarheid laat zien en u de waarheid vertelt, over wat voor gruwelheden er in het verborgene plaatsvinden?

Alles is manipulatie! Het oog krijgt te zien, wat het wil zien, en men krijgt te horen wat men wil horen. Daar zorgt Obama, de antichrist, wel voor! Want alles beheerst hij, zelfs zijn eigen mensen.

2 Korinthiërs 11, vers 14 en 15  Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Voorwaar, geliefden des Heren, satan wil dat de kinderen Gods hun mond houden, zodat hij zijn werk beter kan doen.

Zie zijn werken om u heen!

2 Timotheüs 4, vers 1 tot en met 5  Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.

Voorwaar, onderdruk de werken van satan door uw mond te openen, en wees niet bevreesd!

Zo spreekt de Heer: Hebt gij Mij waarlijk lief?

Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

En vers 5  Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.

Hebreeën 10, vers 23  Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.

En vers 24  En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

Lukas 10, vers 18 tot en met 20  En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com