Donatie/TiendenDutchVideo 2017

Verworpen door de mensen maar een uitverkoren hoeksteen voor God!

Als levende steen bent u verantwoordelijk, want u brengt geestelijke offers. En met al die uitverkoren stenen verheugt u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Lees de volledige boodschap Gods.

Gepubliceerd op 27 febr 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

living-stone

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 27 februari 2017 bracht de bode engel van God deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, laat u zich al gebruiken als een uitverkoren hoeksteen?
Voorwaar, mijn naam is Preaking en ben een bode engel Gods. Voorwaar, gij zijt misschien verworpen, maar juist die steen wordt nu uitverkoren!

1 Petrus 2, vers 3 tot en met 5  …indien gij geproefd hebt, dat de Here goedertieren is. En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.

Voorwaar, als levende steen bent u verantwoordelijk, want u brengt geestelijke offers.
En samen met al die uitverkoren stenen verheugt u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, door te bouwen in de Evangelical EndTime Machine, om zo samen te kunnen genieten van wat God brengen gaat.

1 Petrus 2, vers 6 tot en met 10  Daarom staat er in een schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis, voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.

Voorwaar, gij kunt wel Christen zijn, maar God vraagt uw steun en om geen steen des aanstoots te zijn!
Voor elke gelovige telt de verantwoordelijkheid, om aan de bouw van Gods Koninkrijk bij te dragen!

Hebreeën 7, vers 1 tot en met 10  Want deze Melchisedek, koning van Salem, priester van de allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende, aan wie ook Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is vooreerst, volgens de uitlegging van zijn naam: koning der gerechtigheid, vervolgens ook: koning van Salem, dat is: koning des vredes; zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde des levens, en, aan de Zoon van God gelijkgesteld, blijft hij priester voor altoos. Merkt dan op, hoe groot deze is, aan wie de aartsvader Abraham een tiende gegeven heeft van het beste van de buit. Nu hebben zij, die uit de zonen van Levi het priesterambt verkrijgen, volgens de wet wel de opdracht tienden te heffen van het volk, dat is, van hun broeders, hoewel dezen uit de lendenen van Abraham zijn voortgekomen; maar hij, die zich niet tot hun geslacht kon rekenen, heeft van Abraham tienden genomen en een zegen gegeven aan de drager der beloften. Nu is het onwedersprekelijk, dat het mindere door het meerdere wordt gezegend. En hier ontvangen sterfelijke mensen tienden, doch dáár iemand, van wie wordt getuigd, dat hij leeft. Ja, om zo te zeggen, is zelfs Levi, die tienden heft, door Abraham aan het tiendrecht van een ander onderworpen, want hij was nog in de lendenen van zijn vader, toen Melchisedek deze tegemoet kwam.

En Maleachi 3, vers 8 tot en met 12  Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. Dan zal Ik, u ten goede, de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderve en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de Here der heerscharen. En alle volken zullen u gelukkig prijzen, omdat gij een land van welbehagen zijt, zegt de Here der heerscharen.

Voorwaar, u maakt er deel van uit als hoeksteen, om Gods projecten te steunen,
zoals voor de Kerk Ruach bij de Filipijnen en de Kerk Ruach in Suriname, en hulp aan de armen, en voor Evangelisatie en de Evangelical EndTime Machine website, en overige kosten. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, geeft altijd door aan Gods geliefde Profeet Benjamin Cousijnsen, waar en naar welke projecten het heengaat. Meer informatie vindt u in de website, onder de naam: Send Free Gift.

2 Korinthiërs 9, vers 5 tot en met 9  Ik achtte het dus noodzakelijk de broeders “en zusters” op te wekken, van tevoren tot u te gaan en uw vroeger toegezegde milde gave vooraf in gereedheid te brengen, zodat zij klaar ligt als een milde gave en niet als een afgeperste gift. Bedenkt dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn, gelijk geschreven staat: Hij heeft uitgedeeld, aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid.

Voorwaar, luister ook naar de overige boodschappen over tienden, zoals de boodschap met als titel:
‘Hij geeft het je zevenvoudig terug!’ van 13 november 2014. Ook vindt u in de website een link met de titel: Tienden.

Romeinen 13, vers 7  Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.

Voorwaar, is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u niet veel meer waard, Hij, die alle eerbetoon toekomt?

Mattheüs 22, vers 20 en 21  En Hij zeide tot hen: Wiens beeldenaar en opschrift is dit? Zij zeiden: Van de keizer. Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is.

Voorwaar, breng uw offer altijd in alle eerlijkheid en in nederigheid en in liefde aan de Koning der koningen.
‘Lofoffers brengen we aan U, in Uw huis, O Heer’  Opwekkingsliederen 273
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com