DutchVideo 2023

Verwerp Gods ware Profeten niet maar bid voor onderscheidingsvermogen!

Vele valse profeten wanen zich in deze eindtijd als een profeet, terwijl ze niet door God als Profeet zijn uitgekozen, en God heeft ook niet tot hen gesproken. U komt ze juist ook nu, veel tegen via het internet, velen sluiten zich daardoor bij voorbaat af voor de waarheid die door echte Profeten namens God worden doorgegeven in deze dagen.

Gepubliceerd op 22 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 21 februari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt de Here tot Zijn geliefde, ware en eenvoudige Profeet, Benjamin Cousijnsen:

Jeremia 1, vers 5 Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een Profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld.
En vers 7 tot en met 9 lees vanaf: En alles wat Ik, “JHWH” u gebied, zult gij “tot hen” spreken. Vrees niet voor hen, want Ik ben met u om u te bevrijden, luidt het woord des Heren. Toen strekte de Here zijn hand uit en roerde mijn mond aan, en de Here zeide tot mij: Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond.

Voorwaar,

Efeziërs 4, vers 11 tot en met 16 En Hij heeft zowel apostelen als Profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.

Voorwaar, broeders en zusters, God de Vader van allen zegt hier duidelijk dat Hij dus Profeten, alswel apostelen, evangelisten, herders en leraars gegeven heeft om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.
Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods.
Helaas spreken velen negatief en denken in hokjes en vergeten dat juist God Profeten gegeven heeft. Profeet Benjamin Cousijnsen is Gods ware eindtijdprofeet, of hij nu knap is of niet, hij werd jaren geleden uit coma teruggeplaatst in zijn lichaam en tot u gezonden in deze einde der dagen. Helaas, zijn er ook vele valse profeten onder andere die het dienstbetoon het werk des Heren en de opbouw van het lichaam van Christus bemoeilijken, en tegenwerken waarbij velen zich bevinden op YouTube, en Facebook, en op vele andere circulaire media, en zij zijn niet door God gezonden en geven een verkeerd beeld van ware Profeten.

Jeremia 14, vers 14 Maar de Here zeide tot mij: Leugenachtig profeteren de profeten in mijn naam, Ik heb hen niet gezonden, hun geen opdracht gegeven, en niet tot hen gesproken; een leugengezicht, ijdele waarzeggerij en bedriegerij van hun eigen hart profeteren zij u.
En 2 Timotheüs 4, vers 3 en 4 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

Voorwaar, duizenden boodschappen Gods zijn door Gods ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen in trouw en liefde en gehoorzaamheid aan u overgebracht en velen zijn er door gezegend en veranderd!

2 Timotheüs 4, vers 7 Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden.
En 2 Timotheüs 2, vers 5 tot en met 7 En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden. De landman, die de zware arbeid verricht, moet het eerst van de vruchten genieten. Let wel op wat ik zeg, want de Here zal u in alles inzicht geven.

Voorwaar, gij daar, door uw denken en oordelen heeft u niet alleen de valse profeten veroordeeld maar ook Gods ware Profeten die geheiligd zijn in Christus.

Mattheüs 23, vers 15 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om één bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt, maakt gij van hem een kind der hel, tweemaal zo erg als gij het zelf zijt.
En Galaten 4, vers 9 Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken?

Voorwaar, bekeer u daarvan!

1 Petrus 1, vers 9 en 10 Daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de Profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben.

Voorwaar, laat de Heilige Geest u overtuigen!

Exodus 23, vers 21 Neem u voor hem in acht en luister naar hem, wees tegen hem niet wederspannig, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem.

Voorwaar,

1 Kronieken 16, vers 22 Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet Mijn Profeten geen kwaad.
En Handelingen 7, vers 52 Wie van de Profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood, die geprofeteerd hebben van de komst van de Rechtvaardige, van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt.

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 11 tot en met 12 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Voorwaar, steun het werk van de Heer in deze einde der dagen, Zijn schip, de Evangelical Endtime Machine!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com