DutchVideo 2020

Vervuil u niet met de grote leugens over Sinterklaas, Zwarte Piet en de Kerstman!

Gij zult alle plaatsen volkomen vernietigen, waar de volken, wier gebied gij in bezit neemt, hun goden gediend hebben, op hoge bergen en op heuvels en onder elke groene boom.

Gepubliceerd op 27 November 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 25 November 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods.

Deuteronomium 12, vers 2 Gij zult alle plaatsen volkomen vernietigen, waar de volken, wier gebied gij in bezit neemt, hun goden gediend hebben, op hoge bergen en op heuvels en onder elke groene boom “ook de zogenaamde kerstboom”.
En vers 4 Niet alzo zult gij de Here, uw God, dienen.

Voorwaar, zo spreekt de Here, de God van al wat leeft, uw Levende God:
Kadosh, heilig u en wees heilig, want Ik de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus ben heilig. Verontreinigt u zelf niet, noch uw kinderen met de grote leugens.

Voorwaar, Profeet Benjamin en Theresa, leren hun kinderen om te zeggen dat sinterklaas en zwarte piet niet echt is en dood zijn evenzo de kerstman.

Leviticus 19, vers 31 Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God.

Vele ouders zowel christenen vereren de doden en zingen en aanbidden tezamen de leugens.

Leviticus 26, vers 1 Gij zult u geen afgoden maken; een gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God.
En Exodus 20, vers 3 tot en met 6 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.
En Exodus 22, vers 20 Wie aan de goden offert, behalve aan de Here alleen, zal met de ban geslagen worden.

Voorwaar, schaam u om uw kinderen te beïnvloeden om de afgoden te aanbidden, zij zijn n iet heilig!
Bekeer u! En aanbid de enige Waarheid, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
En Johannes 8, vers 12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Voorwaar, ik zeg u, vraag de Heer Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw Levende God om vergeving en aanbid Hem alleen met uw kinderen!

Johannes 14, vers 15 tot en met 17 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.
En vers 20 Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u.

Voorwaar, Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com