DutchVideo 2021

Vervloekt niet!

Voorwaar, indien gij iemand vervloeken, zal gij ook vervloekt zijn en indien gij iemand zegenen, zal gij ook gezegend worden. Voorwaar, zegen en vervloekt niemand noch u zelf.

Gepubliceerd op 09 april 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 7 April 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar,

Job 9, vers 20 Al was ik in mijn recht, mijn eigen mond zou mij veroordelen; al was ik onschuldig, Hij zou mij schuldig verklaren.
En Job 13, vers 17 en 18 Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn verklaring kome in uw oren. Zie toch, ik zet de rechtszaak uiteen, ik weet, dat ik in mijn recht ben.
En Job 15, vers 6 Uw eigen mond veroordeelt u, niet ik; ja, uw eigen lippen getuigen tegen u.
En vers 17 Ik wil u onderrichten, luister naar mij: en wat ik geschouwd heb, dat wil ik vertellen.
En vers 21 Schrikwekkende geluiden klinken in zijn oren, in volle vrede overvalt hem de verwoester.
En Psalm 16, vers 10 Want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien.
En Psalm 18, vers 29 Gij toch doet mijn lamp schijnen, de HERE, mijn God, doet mijn duisternis opklaren.
En vers 31 Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Psalm 20, vers 2 en 3 De HERE antwoorde u ten dage der benauwdheid, de naam van Jakobs God make u onaantastbaar; Hij zende u hulp uit het heiligdom en ondersteune u uit Sion.

Voorwaar, geliefden des Heren, kijkt uit wat u wenst en zegt en denkt; vervloekt uw zelf niet!
God ziet dit als zelfmoord plegen. Voorwaar, indien gij iemand vervloeken, zal gij ook vervloekt zijn en indien gij iemand zegenen, zal gij ook gezegend worden. Voorwaar, zegen en vervloekt niemand noch u zelf.

Deuteronomium 27, vers 24 en 25 Vervloekt is hij, die in het geheim zijn naaste doodt. En het gehele volk zal zeggen: Amen. Vervloekt is hij, die een geschenk aanneemt om iemand te doden en onschuldig bloed te vergieten. En het gehele volk zal zeggen: Amen.
En Deuteronomium 30, vers 11 Want dit gebod, dat ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg.
En vers 15 Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade.
En vers 19 Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht.

Voorwaar,

Psalm 34, vers 10 Vreest de HERE, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.
En vers 22 Het onheil doodt de goddeloze, en wie de rechtvaardige haten, zullen ervoor boeten.

Voorwaar, zegt niet:
“Ik wou dat ik dood was” of “Ik wou die broeder of zuster dood was, o.a.”

Psalm 39, vers 2 tot en met 4 Ik had gedacht: ik wil mijn wegen bewaren, opdat ik niet zondige met mijn tong; ik wil mijn mond met een muilband bedwingen, zolang de goddeloze voor mij staat. Ik was verstomd, sprakeloos, ik zweeg, verstoken van het goede; maar mijn smart werd heviger, mijn hart gloeide in mijn binnenste, bij mijn verzuchting laaide vuur op; ik sprak met mijn tong.

En Mattheüs 22, vers 35 tot en met 40 En één van hen, een wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de Profeten.
En Mattheüs 7, vers 15 en 16 Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels?
En Lucas 22, vers 46 En Hij zeide tot hen: Waarom slaapt gij? Staat op, bidt, dat gij niet in verzoeking komt.
En 1 Korintiërs 15, vers 58 Daarom, mijn geliefde broeders “en zusters”, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.
En Galaten 5, vers 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
En vers 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.
En Efeziërs 1, vers 7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Filippenzen 4, vers 6 en 7 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com