DutchVideo 2017

Vertrouwt op de HEER!

Bemoedigende boodschap Gods. U schenkt hem voor altijd Uw zegen, u verblijdt hem met het licht van Uw gelaat. Door de trouw van de Allerhoogste wankelt hij niet! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 1 nov 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hartelijk welkom! Op 1 november 2017 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar!
Al lijkt het voor de goddeloze alles voor de wind te gaan, en heeft men veel rijkdom en geld, zonder Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, aan te nemen, is men armer dan Job, en gaat men reddeloos verloren en raakt men tenslotte alle wereldse rijkdommen, evenals zijn eeuwige leven in de Hemel, kwijt!

Psalm 1, vers 4 tot en met 6  Zo niet de wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood.

Voorwaar, kinderen Gods,
uw rijkdom en koninkrijk is niet van de Aarde; het is Hemels!

Psalm 5, vers 5 tot en met 8  U bent een God die zich niet verheugt in het kwaad, bij u is de misdaad niet welkom. Gewetenlozen houden geen stand onder de blik van uw ogen. U haat allen die onrecht doen, leugenaars richt u te gronde. U verafschuwt, HEER, wie bedriegt en bloed vergiet. Maar ik mag door uw grote liefde uw huis binnengaan, van ontzag vervuld mij buigen naar uw heilige tempel.
En vers 11 tot en met 13  Laat hen boeten, God, laat hen in hun eigen valkuil lopen. Verstoot hen om hun grote wandaden, want ze zijn opstandig tegen u. Er is vreugde bij allen die schuilen bij u, eeuwige jubel omdat u hen beschermt, wie uw naam beminnen juichen u toe! U zegent de rechtvaardigen, HEER, als een schild beschut hen uw genade.

En Psalm 18, vers 46 en 47  Vreemde volken verloren hun kracht, bevend kwamen zij uit hun burchten. De HEER leeft, geprezen zij mijn rots, hoogverheven is God, mijn redder.
En vers 49  bevrijdde mij van mijn vijanden, verhief mij boven mijn tegenstanders, ontrukte mij aan mannen van geweld.

En Psalm 19, vers 10 tot en met 14  Het ontzag voor de HEER is zuiver, houdt stand, voor altijd. De voorschriften van de HEER zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. Ze zijn begeerlijker dan goud,  dan fijn goud in overvloed, en zoeter dan honing, dan honing vers uit de raat. Uw dienaar laat zich erdoor verlichten, wie ze opvolgt wordt rijk beloond. Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden. Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonde.

En Psalm 21, vers 4 tot en met 8  U nadert hem met rijke zegen en plaatst op zijn hoofd een gouden kroon. Leven heeft hij gevraagd, u hebt het hem gegeven, lengte van dagen, voor eeuwig en altijd. Groot is zijn roem door uw overwinning, u tooit hem met glans en met glorie, u schenkt hem voor altijd uw zegen, u verblijdt hem met het licht van uw gelaat. Ja, de koning vertrouwt op de HEER, door de trouw van de Allerhoogste wankelt hij niet.

Voorwaar, u mag zich verblijden in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Wees niet jaloers op de wereld, wees niet gelijkvormig aan hen, die alles kwijtraken op de Aarde. Uw schat is boven, ginds achter de sterren! Voorwaar, mijn naam is Lovesadai. Gij zijt rijk gezegend en kinderen van de Allerhoogste!

Psalm 31, vers 24 en 25  Getrouwen van de HEER, heb hem lief. De HEER behoedt de standvastigen,  voorgoed rekent hij af met de hoogmoedigen. Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com